Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Łasku z dnia 01-03-2022 w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1934) postanawiam co następuje:

§ 1. Ustalam wykaz pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2151) w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Łask, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz pracowników, o którym mowa w § 1. stanowi podstawę zaliczenia kosztów wynagrodzeń wymienionych pracowników do kosztów obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i pokrycia ich z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Łasku z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zarządzenia nr 167/2020 Burmistrza Łasku z dnia 16 lipca 2020 r., nr 268/2020 Burmistrza Łasku z dnia 2 listopada 2020 r., nr 236/2021 Burmistrza Łasku z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/2020 Burmistrza Łasku z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy Łask.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2022 roku.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

DOCXZałącznik nr 1 69/2022.docx (5,82KB)