Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Łasku z dnia 24-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 222, art. 247 ust.1, art. 249 ust.3, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) oraz § 16 Uchwały Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2022

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2022 na podstawie złożonych wniosków w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2022 w zakresie zadań własnych polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł i przeznaczeniu na zwiększenie wydatków w dziale:
1) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" - 10.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2022 Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r., zmienionej Zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., Nr 11/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r., 23/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., Nr 48/2022 z dnia 10 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XL/527/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r. oraz Uchwałą Nr XLI/547/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 lutego 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1 i §2 niniejszego zarządzenia:
1) w załączniku Nr 2 jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2022.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Łasku z dnia 24-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022.pdf (672,89KB)

DOCXZałącznik nr 1 60/2022.docx (13,81KB)