Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-01-2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
§ 1. Uchwała określa: 1) zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych;
2) szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich;
3) zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych;
4) formalne wymogi projektu uchwały.

§ 2. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o: 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Łask;
3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Łasku;
4) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku;
5) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Łasku;
6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Łasku;
7) Komitet - należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej;
8) Pełnomocnik - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej.

Rozdział 2.
§ 3. 1. W celu zrealizowania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej grupa mieszkańców Gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady zawiązuje Komitet składający się z co najmniej 5 osób, które złożyły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL. 2. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje Komitet. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.
3. W imieniu i na rzecz Komitetu występuje Pełnomocnik lub jego zastępca, wskazani w pisemnym oświadczeniu osób tworzących Komitet, którzy reprezentują Komitet w pracach nad projektem uchwały, w tym na posiedzeniach komisji i sesji Rady.
4. Pełnomocnik zawiadamia Przewodniczącego o utworzeniu Komitetu, podając w zawiadomieniu:
1) pełną nazwę Komitetu oraz adres siedziby (do korespondencji) i numer telefonu (do kontaktu);
2) dane osób, o których mowa w § 3 ust. 1;
3) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL Pełnomocnika i jego zastępcy oraz pisemne oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji.

5. Komitet ulega rozwiązaniu po:
1) bezskutecznym upływie terminów, o których mowa w § 4 ust. 3 i § 5 ust. 2;
2) zakończeniu postępowania uchwałodawczego przez Radę.

Rozdział 3.
§ 4. 1. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza nie może dotyczyć spraw, dla których prawo zastrzega wyłączną właściwość innych podmiotów, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza. 2. Procedurę rozpatrzenia obywatelskiego projektu uchwały rozpoczyna pisemne przedłożenie Przewodniczącemu:
1) projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;
2) listy osób udzielających poparcia projektowi uchwały w liczbie co najmniej 300 mieszkańców Gminy posiadajacych czynne prawo wyborcze do Rady, zawierającej następujące dane:
a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) numer ewidencyjny PESEL,

d) własnoręczny podpis,

e) określenie celu zbierania danych osobowych, czyli określenie przedmiotu projektu uchwały wraz z klauzulą informacyjną o treści zgodnej z załącznikiem do uchwały.


3. Projekt uchwały wraz z listą osób, o których mowa w ust. 2 wnosi się nie później niż w ciągu 60 dni od daty doręczenia Przewodniczącemu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.

§ 5. 1. Przewodniczący kieruje obywatelski projekt uchwały do Burmistrza w celu zaopiniowania pod względem formalno-prawnym, wskazania możliwości finansowania działań będących przedmiotem inicjatywy oraz zweryfikowania danych, o których mowa w § 3 ust. 4 i § 4 ust. 2 pkt 2. Czynności sprawdzające trwają nie dłużej niż 30 dni. 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub nieprawidłowości Przewodniczący wzywa Komitet do ich uzupełnienia lub usunięcia w ciągu 14 dni wskazując, na czym polegają uchybienia.
3. Nieusunięcie wskazanych uchybień bądź przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 2 powoduje bezprzedmiotowość obywatelskiego projektu uchwały i kończy procedurę jego rozpatrzenia, o czym Przewodniczący zawiadamia Pełnomocnika Komitetu.
4. Pełnomocnik lub jego zastępca jest informowany o miejscu i terminie posiedzeń komisji i sesji Rady, na których będzie rozpatrywany obywatelski projekt uchwały.
5. Pełnomocnik lub jego zastępca ma prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu we wszystkich pracach Rady nad projektem, w szczególności przedstawiając jego założenia i uzasadnienie.
6. Przewodniczący jest zobowiązany umieścić obywatelski projekt uchwały w porządku obrad najbliższej sesji Rady po uprzednim zaopiniowaniu przez komisje merytoryczne ze względu na przedmiot uchwały, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
7. Przewodniczący zawiadamia Pełnomocnika o sposobie rozpatrzenia przez Radę projektu uchwały.
8. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały.

Rozdział 4.
§ 6. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej służy przedstawianiu treści projektu uchwały i wyjaśnianiu mieszkańcom Gminy istoty problemów, których dotyczą regulacje projektu uchwały złożonego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w tym w szczególności w celu zebrania od mieszkańców wymaganej liczby oświadczeń o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. § 7. 1. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej polega w szczególności na: 1) udostępnieniu treści projektu uchwały oraz innych materiałów związanych z przedmiotem uchwały w miejscu, w którym osoby uprawnione przez Komitet zbierają podpisy mieszkańców Gminy udzielajacych poparcia projektowi uchwały;
2) ogłoszeniu treści projektu uchwały na tablicach i słupach ogłoszeniowych na terenie Gminy, w tym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

2. Projekt uchwały w ramach promocji może być ogłoszony:
1) na wniosek Pełnomocnika w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy (BIP);
2) w inny sposób, który Komitet uzna za właściwy, w tym szczególnie za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu.

3. Czynności związane z promocją projektu uchwały, poza ogłoszeniem w BIP, wykonuje Komitet we własnym zakresie i na swój koszt.

Rozdział 5.
§ 8. Projekt uchwały powinien zawierać: 1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną do jej wydania;
3) postanowienia merytoryczne;
4) termin i tryb wejścia w życie;
5) uzasadnienie, które winno uwzględniać:
a) wyjaśnienie potrzeby i celu podjęcia uchwały,

b) wyjaśnienie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,

c) przewidywane skutki wejścia w życie uchwały (społeczne, gospodarcze i finansowe),

d) źródła finansowania realizacji uchwały, jeżeli uchwała pociąga za sobą obciążenia dla budżetu Gminy.


Rozdział 6.
§ 9. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy zamieszcza się dokumenty wytworzone w związku z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, w szczególności: informacje dot. Komitetu, projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, opinie i informacje, o których mowa w § 5 ust. 1. § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-01-2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.pdf (204,00KB)

DOCXZałącznik nr 1 VI/49/2019.docx (6,68KB)