Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11-02-2019 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 9.909,65 zł w związku z Umową Partnerstwa Nr 1/2017 dotyczącą przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 dla Projektu "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność
- § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 9.909,65 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 13.710,00 zł w związku z Umową o dofinansowanie ze środków WFOŚIGW w Łodzi nr 242/EE/D/2018 w formie dotacji z dnia 7 września 2018 r. na dofinansowanie zadania: Program Edukacji Ekologicznej pn. "Zdrowy oddech" realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
- § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 13.710,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 50.000,00 zł w związku z Umową o dofinansowanie ze środków WFOŚIGW w Łodzi nr 553/EE/D/2018 w formie dotacji z dnia 28 grudnia 2018 r. na dofinansowanie zadania: "Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ekopracownia pod chmurką - Leśny Zakątek" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku - Kolumnie. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
- § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 50.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 30.137,00 zł w związku z Umową o dofinansowanie ze środków WFOŚIGW w Łodzi nr 554/EE/D/2018 w formie dotacji z dnia 28 grudnia 2018 r. na dofinansowanie zadania: "Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Leśny Zakątek" przy Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Łasku im. "Leśne Skrzaty". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 - Przedszkola
- § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 30.137,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 384.100,00 zł z tytułu opłat za pobyt oraz wyżywienie w Żłobku Gminnym w Łasku. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
- § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 384.100,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 1.182.087,61 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 517.650,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ul. Szkolnej w Wiewiórczynie", o kwotę 517.650,00 zł
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 19.697,40 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa stacji rowerowych w Gminie Łask w ramach projektu "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim", o kwotę 19.697,40 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 19.697,40 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 63.710,00 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , o kwotę 30.137,00 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 50.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku", o kwotę 50.000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 384.100,00 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 50.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia tworzonego Żłobka Gminnego", o kwotę 50.000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 10.100,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Montaż OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Łasku", o kwotę 10.100,00 zł
w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 8.650,67 zł
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 16.042,54 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 32.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja targowiska przy Placu Szarych Szeregów w Łasku - Kolumnie", o kwotę 32.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 7. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2019 rok: z działu 750 - Administracja publiczna
z rozdziału 75095 - Pozostała działalność
z grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , kwotę 58.897,10 zł
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 2.000,00 zł
do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału 90013 - Schroniska dla zwierząt
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 60.897,10 zł
z działu 855 - Rodzina
z rozdziału 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 55.200,00 zł
z rozdziału 85514 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem
z grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę 163.442,00 zł
do działu 852 - Pomoc społeczna
do rozdziału 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 55.200,00 zł
do rozdziału 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
do grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę 163.442,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 20.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Zakup pieca konwekcyjno - parowego na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 5 w Łasku" , kwotę 20.000,00 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 20.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Zakup kotła gazowego na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 5 w Łasku", kwotę 20.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 8. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2019 rok polegających na zmianie nazwy zadania inwestycyjnego z "Przebudowa drogi gminnej nr 999020E w Rokitnicy" na "Przebudowa drogi gminnej nr 103232E w Rokitnicy" oraz zmianie nazwy zadania inwestycyjnego z "Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi" na "Budowa zbiornika wodnego w Łasku". § 9. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2019 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 694.230,96 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 10. 1. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2019 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 15.264.089,57 zł. 2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 14.569.858,61 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 694.230,96 zł. § 11. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały i zmianami w budżecie wprowadza się jednolity tekst załącznika Nr 6, 7, 8 i 12 do uchwały Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2019, stanowiący odpowiednio załącznik Nr 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały. § 12. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2019. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11-02-2019 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019.pdf (1,26MB)

DOCXZałącznik nr 1 VII/53/2019.docx (7,73KB)

DOCXZałącznik nr 2 VII/53/2019.docx (9,11KB)

DOCXZałącznik nr 3 VII/53/2019.docx (8,44KB)

DOCXZałącznik nr 4 VII/53/2019.docx (6,04KB)

DOCXZałącznik nr 5 VII/53/2019.docx (7,14KB)

DOCXZałącznik nr 6 VII/53/2019.docx (11,45KB)

DOCXZałącznik nr 7 VII/53/2019.docx (10,00KB)

DOCXZałącznik nr 8 VII/53/2019.docx (23,50KB)