Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11-02-2019 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na prowadzenie bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) w związku z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na prowadzenie bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2 w wysokości 45,00 zł za 1 godzinę jego funkcjonowania. § 2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Lutomierskiej 2 będzie dostępny wyłącznie dla mieszkańców gminy Łask w następujących dniach: wtorek i czwartek od godz. 11:00 do 19:00, pierwsza i trzecia sobota miesiąca od godz. 9:00 do godz. 13:00. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego 2019 r. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11-02-2019 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na prowadzenie bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku .pdf (100,46KB)