Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Łasku z dnia 22-02-2022 w sprawie określenia formy, terminów i kontroli sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Miejskim w Łasku i gminnych jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), oraz w związku z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), § 12 ust. 4, § 20-21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 144), w związku z § 9 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396 z późn.zm.) Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Określa się formę, terminy i zasady kontroli sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Miejskim w Łasku i gminnych jednostkach organizacyjnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łasku oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Budżetowego Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 152/2016 Burmistrza Łasku z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Łasku z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 152/2016 Burmistrza Łasku z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań za I kwartał 2022 r.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Łasku z dnia 22-02-2022 w sprawie określenia formy, terminów i kontroli sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Miejskim w Łasku i gminnych jednostkach organizacyjnych.pdf (275,24KB)

DOCXZałącznik nr 1 59/2022.docx (10,17KB)