Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11-02-2019 w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) w związku z art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245) oraz § 6 ust. 3 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 430, z 2015 r. poz. 1973) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyodrębnia się fundusz na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 2. Ustala się "Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok" opracowany w oparciu o wnioski złożone przez dyrektorów szkół i przedszkoli, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, umotywowanych rzeczywistymi potrzebami szkoły lub przedszkola, w celu pełnego wykorzystania środków finansowych przewidzianych na doskonalenie, dyrektor może dokonać przesunięcia środków pomiędzy formami wymienionymi w załączniku do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się maksymalną kwotę rocznego dofinansowania opłat do czesnego dla nauczycieli, którzy posiadają wykształcenie wyższe i kontynuują lub ukończyli studia magisterskie, podyplomowe - zgodnie z potrzebami szkoły wynikającymi z podstawy programowej w wysokości 1.500,00 zł, jednak nie więcej niż poniesiony przez niego koszt całkowity. 2. Kwota dopłaty do czesnego na studiach wyższych (np.: uzupełniających magisterskich) przysługuje w każdym roku akademickim w wysokości nie przekraczającej 1.500,00 zł.
3. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku powtarzania semestru. Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie musi być zatrudniony w wymiarze, co najmniej 1/2 etatu, na czas nieokreślony.
4. Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie do czesnego składa u dyrektora szkoły/przedszkola w terminie do dnia 31 października: wniosek, zaświadczenie o ukończeniu właściwego etapu studiów, dowód wpłaty - kserokopię. Złożone dokumenty dyrektor szkoły/przedszkola - po zaopiniowaniu przekazuje do organu prowadzącego w terminie do dnia 5 listopada.
5. Wnioski w sprawie dopłat do czesnego są rozpatrywane przez Zespół ds. kwalifikowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania, kształcenia, który powołuje Burmistrz Łasku.
6. Kursy kwalifikacyjne dofinansowywane są w wysokości 40% ogólnego kosztu, ale nie więcej niż 1000,00 zł w danym roku budżetowym, kursy doskonalące, udział w warsztatach metodycznych i przedmiotowych oraz szkoleniach - wynikających z potrzeb edukacyjnych w danej placówce - refundacja wynosi 100% ale nie więcej niż 500,00 zł za jedną formę doskonalenia.
7. Szkolenia rad pedagogicznych (w tym wyjazdowe) dofinansowywane są w wysokości do 100,00 zł od osoby, ale nie więcej niż koszt uczestnictwa.
8. Ustala się kwotę zwrotu kosztów podróży z tytułu wyjazdów środkami komunikacji publicznej na uczelnie, bez pokrywania kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz wypłacania diet: 250,00 zł w roku budżetowym, gdy droga dojazdu wynosi do 100 km, natomiast 300,00 zł w roku budżetowym, gdy droga dojazdu wynosi powyżej 100 km.
9. Udział w kursach doskonalących i warsztatach metodycznych refundacja wynosi 100% na podstawie załączonych biletów komunikacji publicznej, a w przypadku korzystania z samochodu prywatnego nauczyciela koszty należy rozliczyć wg stawek określonych przez dyrektora szkoły/przedszkola dla pracowników szkół/przedszkoli - nie dotyczy wyjazdów zagranicznych.

§ 3. Koszty uczestnictwa nauczycieli, w tym dyrektorów szkół/przedszkoli w formach doskonalenia określonych w §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 430 z późn. zm.) finansuje się ze środków wyodrębnionych na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2019 rok w budżecie Gminy Łask. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11-02-2019 w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zak.pdf (287,77KB)

DOCXUzasadnienie VII/55/2019.docx (6,52KB)

DOCXZałącznik nr 1 VII/55/2019.docx (6,46KB)