Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/549/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-03-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583) oraz w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 91.202,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. dotyczącym przyznania środków z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1 § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 91.202,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 4.347,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania dla ZSO w Łasku - Kolumnie oraz w związku ze zwiększeniem dochodów uzyskanych ze zwrotu VAT, wypłaty wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatki dochodowe i ze zbycia złomu. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe
1 § 0950 -Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 1.819,00 zł

2 § 0970 -Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 2.528,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 260,00 zł w związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 851 - Ochrona zdrowia
w rozdziale 85195 - Pozostała działalność
1 § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 260,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 21.000,00 zł w związku z realizacją Programu "Czyste Powietrze". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
1 § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 21.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 20.288,00 zł w związku z Aneksem Nr 1 z dnia 22.02.2022 r. do umowy o dofinansowanie nr 514/OZ/D/2021 w formie dotacji z dnia 19.11.2021 r. na zadanie pn.: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask w 2021 roku" - refundacja za 2021 rok. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
1 § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 20.288,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 842.145,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność
1 § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 880,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej


2 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 50,00 zł
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami


3 § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 700.000,00 zł

4 § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 840,00 zł

5 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 8.170,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


6 § 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 1.453,00 zł

7 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 22,00 zł

8 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 6,00 zł

9 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 2.012,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń


10 § 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o kwotę 50.000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe


11 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 36.285,00 zł

12 § 0940 -Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 3.727,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe


13 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 1.671,00 zł

14 § 0940 -Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 50.000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


15 § 0940 -Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 15.000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami


16 § 0970 -Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 1.100,00 zł
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność


17 § 0970 -Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 1.700,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


18 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 1.024,00 zł
w rozdziale 92195 - Pozostała działalność


19 § 0940 -Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 16.125,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej


20 § 0940 -Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 2.030,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 7. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 578.388,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. dotyczącym środków części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1 § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 578.388,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 8. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 3.325.000,00 zł z tytułu Wstępnej Promesy nr 01/2021/3270/PolskiLad dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowiącej dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w turystyczno - rekreacyjnych miejscowościach Rokitnica i Aleksandrówek w Dolinie Rzeki Grabi" - realizacja zadania nastąpi w latach 2022 - 2023. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia
1 § 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 3.325.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 9. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 5.272.623,40 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 500 - Handel
w rozdziale 50095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 2.100,00 zł
w dziale 600 – Transport i łączność
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 221.000,00 zł
w grupie wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 2.865.000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa drogi gminnej nr 103152E we Wrzeszczewicach Nowych” , o kwotę 280.000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Rozbudowa drogi gminnej nr 103203E w miejscowości Podłaszcze” , o kwotę 900.000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa drogi gminnej nr 103166E w miejscowości Krzucz” , o kwotę 15.000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Budowa drogi gminnej nr 103162E we wsi Budy Stryjewskie” , o kwotę 630.000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów” , o kwotę 1.040.000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 995.484,30 zł
w rozdziale 75095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 3.530,10 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 6.463,95 zł
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 79.618,05 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 4.347,00 zł
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 5.120,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia
w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 10.000,00 zł
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 35.000,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 5.000,00 zł
w rozdziale 85195 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 260,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 1.000,00 zł
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 14.000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 7.000,00 zł
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 825.000,00 zł
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 2.700,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 190.000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach” , o kwotę 190.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 10. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 4.496.769,40 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi
w grupie wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 3.421.769,40 zł
zadanie inwestycyjne - „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łask” , o kwotę 3.421.769,40 zł
w dziale 600 – Transport i łączność
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 1.055.000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa drogi gminnej nr 103325E w Ostrowie” , o kwotę 60.000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa drogi gminnej nr 103207E w Gorczynie” , o kwotę 995.000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 20.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 11. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok:
z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90095 - Pozostała działalność
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 6.500,00 zł
do działu 500 - Handel
do rozdziału 50095 - Pozostała działalność
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 6.500,00 zł
z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 900013 - Schroniska dla zwierząt
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 6.800,00 zł
do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
do rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 6.800,00 zł
z działu 600 - Transport i łączność
z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 12.300,00 zł
z zadania inwestycyjnego - „Przebudowa drogi gminnej nr 103325E w Ostrowie” , kwotę 12.300,00 zł
do działu 926 - Kultura fizyczna
do rozdziału 92601 - Obiekty sportowe
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 12.300,00 zł
na zadanie inwestycyjne - „Modernizacja i rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku" , kwotę 12.300,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
z rozdziału 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
z grupy wydatków - Dotacje na zadania bieżące, kwotę 380.000,00 zł
do rozdziału 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
do grupy wydatków - Dotacje na zadania bieżące, kwotę 380.000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 13.495,26 zł
z zadania inwestycyjnego - „Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Remiszewie” , kwotę 13.495,26 zł
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 13.495,26 zł
z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa
z rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 45.000,00 zł
z zadania inwestycyjnego - „Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 181/10 we Wronowicach” , kwotę 45.000,00 zł
do działu 926 - Kultura fizyczna
do rozdziału 92601 - Obiekty sportowe
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 45.000,00 zł
na zadanie inwestycyjne - „Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wronowice” , kwotę 45.000,00 zł
z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa
z rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 80.000,00 zł
z zadania inwestycyjnego - „Wykup gruntów i nieruchomości” , kwotę 80.000,00 zł
do działu 600 - Transport i łączność
do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 80.000,00 zł
na zadanie inwestycyjne - „Wykup gruntów i nieruchomości pod budowę dróg publicznych" , kwotę 80.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 12. Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2022 rok polegających na:
1 w sołectwie Remiszew - przeniesieniu środków z zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Remiszewie" kwotę 13.495,26 zł na wydatki bieżące kwotę 13.495,26 zł
2 w sołectwie Wronowice - zmianie klasyfikacji budżetowej oraz zmianie nazwy zadania z „Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 181/10 we Wronowicach" na "Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wronowice" zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.§ 13. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2022 rok polegających na zmianie klasyfikacji budżetowej oraz na zmianie nazwy zadnia:
1 z „Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 181/10 we Wronowicach" na "Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wronowice".


§ 14. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2022 rok polegających na przeniesieniu dochodów:
w dziale 500 - Handel
w rozdziale 50095 - Pozostała działalność
z § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, kwotę 104.000,00 zł

na § 0830 - Wpływy z usług, kwotę 104.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 15. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2022 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 2.000.000,00 zł , z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.700.000,00 zł oraz na zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2022 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 21.001.991,16 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 2 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 16.344.693,16 zł, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.657.298,00 zł. § 16. W uchwale Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2022:
1) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 22.400.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. ”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 2 425 306,84 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 16 344 693,16 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł ”. ”;

§ 17. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Miejska w Łasku upoważnia Burmistrza Łasku do:
1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Łask związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Łask.

§ 18. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 19. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 20. W uchwale budżetowej na rok 2022 Nr XXXVIII/510/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., Nr 11/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r., 23/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., Nr 48/2022 z dnia 10 lutego 2022 r., Nr 60/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr 63/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 66/2021 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 76/2022 z dnia 16 marca 2022 r., uchwałą Nr XL/527/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r. oraz uchwałą Nr XLI/547/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 lutego 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13 i §14 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 21. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14 i §15 nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 5 "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2022 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
6) Załącznik Nr 10 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
7) Załącznik Nr 12 "Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 22. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2022.
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

PDF   Uchwała Nr XLII/549/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-03-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022.pdf (5,96MB)

DOCXZałącznik nr 0 XLII/549/2022.docx (7,73KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLII/549/2022.docx (16,73KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLII/549/2022.docx (6,84KB)

DOCXZałącznik nr 2 XLII/549/2022.docx (26,21KB)

DOCXZałącznik nr 2 XLII/549/2022.docx (32,11KB)

DOCXZałącznik nr 3 XLII/549/2022.docx (6,09KB)

DOCXZałącznik nr 4 XLII/549/2022.docx (9,88KB)

DOCXZałącznik nr 5 XLII/549/2022.docx (7,93KB)

DOCXZałącznik nr 6 XLII/549/2022.docx (8,53KB)

DOCXZałącznik nr 7 XLII/549/2022.docx (8,08KB)

DOCXZałącznik nr 8 XLII/549/2022.docx (12,63KB)

DOCXZałącznik nr 9 XLII/549/2022.docx (12,51KB)