Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/550/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-03-2022 w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez Gminę Łask obywatelom Ukrainy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 12 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujący zakres pomocy, która może być zapewniona przez Gminę Łask obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), przebywających na terenie Gminy Łask:
1) zakwaterowanie, w tym obsługa i koordynacja relokacji obywateli Ukrainy;
2) zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego;
3) zapewnienie transportu do i pomiędzy miejscami zakwaterowania, o których mowa w pkt 1, a także do miejsc, w których udzielana jest opieka medyczna;
4) finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności do miejsc, o których mowa w pkt 1-3;
5) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, odzieży i żywności oraz innych produktów;
6) organizowanie procesu adaptacji i integracji obywateli Ukrainy w Gminie Łask, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
7) zapewnienie miejsca wsparcia, opieki i aktywności dla dzieci i ich rodziców/opiekunów;
8) dofinansowanie żywienia w przedszkolach i szkołach oraz dowozu dzieci/uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie jest subwencjonowany;
9) zapewnienie pomocy w zakresie obsługi administracyjnej;
10) zapewnienie pomocy w zakresie ochrony zdrowia;
11) zapewnienie pomocy w zakresie pomocy społecznej i polityki społecznej.

§ 2. Burmistrz Łasku określi formy i tryb udzielania pomocy, o której mowa w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 24 lutego 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

PDF   Uchwała Nr XLII/550/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-03-2022 w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez Gminę Łask obywatelom Ukrainy.pdf (168,70KB)