Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/551/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-03-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich"

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583), art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583) oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901, 1927) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Łask udzieli w 2022 roku z budżetu Gminy Łask pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Województwa Łódzkiego w wysokości 287.800,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset, 00/100 złotych) na realizację zadania dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 483 Łask - Gorczyn, polegającej na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem do ruchu pieszego na odcinku od granic miasta Łask (ul. Narutowicza) do miejscowości Gorczyn, ujętego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich". 2. Środki wymienione w ust. 1 zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Łask w 2022 roku w dziale 600, rozdziale 60013, § 6300.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady jej rozliczania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Łask a Województwem Łódzkim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLII/551/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-03-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich".pdf (163,80KB)