Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326, 534) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na 2019 rok o kwotę 153.917,80 zł w działach: 1) 750 "Administracja publiczna" - 61.149,12 zł;
2) 758 "Różne rozliczenia" - 4.000,00 zł;
3) 852 "Pomoc społeczna" - 691,82 zł;
4) 855 "Rodzina" - 15.407,86 zł;
5) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 12.000,00 zł;
6) 926 „Kultura fizyczna" - 60.669,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na 2019 rok o kwotę 373.026,00 zł w działach: 1) 758 „Różne rozliczenia” - 361.026,00 zł;
2) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 12.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na 2019 rok o kwotę 1.210.234,17 zł w działach: 1) 600 „Transport i łączność" - 290.000,00 zł;
2) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - 14.000,00 zł;
3) 801 „Oświata i wychowanie” - 50.000,00 zł;
4) 852 „Pomoc społeczna” - 450.000,00 zł;
5) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 289.123,46 zł;
6) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - 117.110,71 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na 2019 rok o kwotę 916.123,46 zł w działach: 1) 600 „Transport i łączność” - 662.000,00 zł;
2) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - 14.000,00 zł;
3) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 240.123,46 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


5. Przenosi się dochody między rozdziałami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2019 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 839.484,41zł oraz na zmniejszeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 326.265,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2019 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 15.777.308,48 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 14.243.593,11 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.533.715,37 zł. § 3. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2019 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej chwały. § 5. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. W uchwale budżetowej na rok 2019 Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 9/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r., Nr 13/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r., Nr 16/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr 35/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr 42/2019 z dnia 7 lutego 2019 r., Nr 51/2019 z dnia 18 lutego 2019 r., Nr 65/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr 72/2019 z dnia 8 marca 2019, Nr 78/2019 z dnia 18 marca oraz uchwałą Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2019 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2 niniejszej uchwały: 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku zmian, o których mowa w §1,§2,§3,§4,§5 nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. otrzymuje: 1) Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 „Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 11 „Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2019. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019.pdf (1,40MB)

DOCXZałącznik nr 0 VIII/57/2019.docx (7,68KB)

DOCXZałącznik nr 1 VIII/57/2019.docx (12,28KB)

DOCXZałącznik nr 2 VIII/57/2019.docx (21,40KB)

DOCXZałącznik nr 3 VIII/57/2019.docx (6,12KB)

DOCXZałącznik nr 4 VIII/57/2019.docx (9,64KB)

DOCXZałącznik nr 5 VIII/57/2019.docx (6,69KB)

DOCXZałącznik nr 6 VIII/57/2019.docx (7,45KB)

DOCXZałącznik nr 7 VIII/57/2019.docx (7,08KB)

DOCXZałącznik nr 8 VIII/57/2019.docx (11,74KB)

DOCXZałącznik nr 9 VIII/57/2019.docx (10,10KB)