Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/563/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-03-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Łask:
1) 15,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej;
2) 6,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę udziału w przeciwpożarowym szkoleniu lub ćwiczeniu.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/501/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Łask biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 6197).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLII/563/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-03-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwicz.pdf (165,02KB)