Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Procedura do interpretacji podatkowych

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wraz
  z zawarciem wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
 2. Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania,
  że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz
  że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jego istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
 3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej do wniosku (dołączona do wniosku lub przesłana w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku).

Opłaty

 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.
 2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury należy dołączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Łask  
91 1240 3288 1111 0000 2807 7365

Forma załatwienia

 1. Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego lub
 2. Postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia lub
 3. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

 1. Na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, złożona za pośrednictwem Burmistrza Łasku. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie 30 dni  od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie.
 2. Na postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Zażalenie składa się za pośrednictwem Burmistrza Łasku.
 3. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego służy zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Zażalenie składa się za pośrednictwem Burmistrza Łasku.

Dodatkowe informacje

 1. Uprawnienie do złożenia wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie nie przysługuje, jeżeli w sprawie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.
 2. Jeżeli organ podatkowy w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku nie wyda pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wówczas uznaje się,
  że w dniu następującym po dniu, w który upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.
 3. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.
 4. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.
   

Podstawa prawna:

Art. 14a-14s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.