Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Łasku z dnia 06-04-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów dla 31 sołectw Gminy Łask

Na podstawie art. 5 a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/189/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łask, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyłożyć do publicznego wglądu projekty Statutów dla 31 sołectw Gminy Łask stanowiące załączniki od nr 1 do nr 31 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Konsultacje obejmują obszar poszczególnych sołectw. Do udziału w konsultacjach upoważnieni są mieszkańcy danego sołectwa.
§ 3. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców danego sołectwa na temat projektu statutu przygotowanego odrębnie dla każdego sołectwa, a także zbieranie uwag oraz rekomendacji.
§ 4. 1. Wersja elektroniczna projektów statutów dla poszczególnych sołectw wraz z formularzem zgłaszania uwag będzie dostępna na stronie http://www.lask.pl oraz http://bip.lask.pl. oraz w formie papierowej u sołtysa danego sołectwa i w wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku. 2. Opinie, uwagi oraz rekomendacje będzie można zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag. Wypełniony formularz należy przekazać do dnia 6 maja 2022 r. na jeden z poniższych sposobów z dopiskiem jakiego sołectwa dotyczy: a) w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask;

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: lub ePUAP:/5228wuxejz/skrytka.
c) w punkcie konsultacyjnym - w wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku, II piętro, pok. 50.


§ 5. Czas trwania konsultacji wyznacza się od 14 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r. (składanie uwag). § 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łask oraz Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeniowej w sołectwach.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Łasku z dnia 06-04-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów dla 31 sołectw Gminy Łask.pdf (15,58MB)

DOCXZałącznik nr 0 102/2022.docx (15,50KB)

DOCXZałącznik nr 0 102/2022.docx (15,54KB)

DOCXZałącznik nr 0 102/2022.docx (15,45KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 102/2022.docx (225,37KB)

DOCXZałącznik nr 1 102/2022.docx (15,47KB)

DOCXZałącznik nr 1 102/2022.docx (15,45KB)

DOCXZałącznik nr 1 102/2022.docx (15,54KB)

DOCXZałącznik nr 1 102/2022.docx (15,50KB)

DOCXZałącznik nr 2.1 102/2022.docx (343,57KB)

DOCXZałącznik nr 2 102/2022.docx (15,48KB)

DOCXZałącznik nr 2 102/2022.docx (15,42KB)

DOCXZałącznik nr 2 102/2022.docx (15,51KB)

DOCXZałącznik nr 3.1 102/2022.docx (393,08KB)

DOCXZałącznik nr 3 102/2022.docx (15,52KB)

DOCXZałącznik nr 3 102/2022.docx (15,50KB)

DOCXZałącznik nr 3 102/2022.docx (15,47KB)

DOCXZałącznik nr 4.1 102/2022.docx (295,90KB)

DOCXZałącznik nr 4 102/2022.docx (15,48KB)

DOCXZałącznik nr 4 102/2022.docx (15,46KB)

DOCXZałącznik nr 4 102/2022.docx (15,47KB)

DOCXZałącznik nr 5.1 102/2022.docx (334,27KB)

DOCXZałącznik nr 5 102/2022.docx (15,50KB)

DOCXZałącznik nr 5 102/2022.docx (15,50KB)

DOCXZałącznik nr 5 102/2022.docx (15,45KB)

DOCXZałącznik nr 6.1 102/2022.docx (353,46KB)

DOCXZałącznik nr 6 102/2022.docx (15,49KB)

DOCXZałącznik nr 6 102/2022.docx (15,46KB)

DOCXZałącznik nr 6 102/2022.docx (15,46KB)

DOCXZałącznik nr 7.1 102/2022.docx (285,97KB)

DOCXZałącznik nr 7 102/2022.docx (15,54KB)

DOCXZałącznik nr 7 102/2022.docx (15,49KB)

DOCXZałącznik nr 7 102/2022.docx (15,43KB)

DOCXZałącznik nr 8.1 102/2022.docx (354,34KB)

DOCXZałącznik nr 8 102/2022.docx (15,54KB)

DOCXZałącznik nr 8 102/2022.docx (15,55KB)

DOCXZałącznik nr 8 102/2022.docx (15,46KB)

DOCXZałącznik nr 9.1 102/2022.docx (295,33KB)

DOCXZałącznik nr 9 102/2022.docx (15,49KB)

DOCXZałącznik nr 9 102/2022.docx (15,49KB)

DOCXZałącznik nr 9 102/2022.docx (15,48KB)

DOCXZałącznik nr 10.1 102/2022.docx (336,64KB)

DOCXZałącznik nr 11.1 102/2022.docx (357,13KB)

DOCXZałącznik nr 12.1 102/2022.docx (364,68KB)

DOCXZałącznik nr 13.1 102/2022.docx (284,20KB)

DOCXZałącznik nr 14.1 102/2022.docx (439,76KB)

DOCXZałącznik nr 15.1 102/2022.docx (466,03KB)

DOCXZałącznik nr 16.1 102/2022.docx (177,26KB)

DOCXZałącznik nr 17.1 102/2022.docx (301,35KB)

DOCXZałącznik nr 18.1 102/2022.docx (235,28KB)

DOCXZałącznik nr 19.1 102/2022.docx (269,92KB)

DOCXZałącznik nr 20.1 102/2022.docx (304,10KB)

DOCXZałącznik nr 21.1 102/2022.docx (284,72KB)

DOCXZałącznik nr 22.1 102/2022.docx (269,69KB)

DOCXZałącznik nr 23.1 102/2022.docx (327,89KB)

DOCXZałącznik nr 24.1 102/2022.docx (280,58KB)

DOCXZałącznik nr 25.1 102/2022.docx (334,23KB)

DOCXZałącznik nr 26.1 102/2022.docx (300,71KB)

DOCXZałącznik nr 27.1 102/2022.docx (374,63KB)

DOCXZałącznik nr 28.1 102/2022.docx (340,32KB)

DOCXZałącznik nr 29.1 102/2022.docx (262,68KB)

DOCXZałącznik nr 30.1 102/2022.docx (290,79KB)

DOCXZałącznik nr 31.1 102/2022.docx (331,90KB)