Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 110/2022 Burmistrza Łasku z dnia 20-04-2022 w sprawie przekazania do korzystania sołectwu Wola Stryjewska nieruchomość położoną w Woli Stryjewskiej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583/ Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuję do korzystania na czas nieokreślony Sołectwu Wola Stryjewska nieruchomość położoną w obrębie Wola Stryjewska, oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka nr 241/4 o pow. 1,1642ha, na której znajduje się altana drewniana.
§ 2. Działka będzie wykorzystywana na cele rekreacyjne dla mieszkańców Sołectwa Wola Stryjewska m.in. pod budowę boiska sportowego oraz placu zabaw. Część zamknięta altany może być użytkowana wyłącznie, jako pomieszczenie techniczne.
§ 3. Nieruchomość opisaną w §1 przekazuje się do korzystania, z obowiązkiem jej zwrotu w stanie niepogorszonym na każde wezwanie Gminy.
§ 4. Opiekunem nieruchomości jest Sołtys Woli Stryjewskiej.
§ 5. Zobowiązuje się Sołtysa wsi Wola Stryjewska do nadzorowania, przestrzegania przez użytkowników zasad określonych w treści Zarządzenia.
§ 6. Obowiązki opiekuna określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 7. Przekazanie i zwrot nieruchomości do korzystania nastąpi w drodze protokołu zdawczo-odbiorczego.
§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 110/2022 Burmistrza Łasku z dnia 20-04-2022 w sprawie przekazania do korzystania sołectwu Wola Stryjewska nieruchomość położoną w Woli Stryjewskiej.pdf (223,68KB)

DOCXZałącznik nr 1 110/2022.docx (6,91KB)