Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 113/2022 Burmistrza Łasku z dnia 21-04-2022 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny oddane w dzierżawę i najem lokali, stanowiących własność Gminy Łask;

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583/ oraz art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899/ Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki czynszu dzierżawnego:
1. Za działki zabudowane garażami wraz z podjazdem w wysokości 8,00 zł za 1 m 2 w stosunku rocznym; 2. Za działki przeznaczone pod uprawę warzyw /do powierzchni 1000 m 2 / w wysokości 0,50 zł za 1 m 2 w stosunku rocznym; 3. Za działki przeznaczone pod rekreację w wysokości 1,00 zł za 1 m 2 w stosunku rocznym; 4. Za działki na cele rolne /powyżej 1000 m 2 /w wysokości równowartości 8q żyta za 1ha przeliczeniowy w stosunku rocznym; 5. Za działki na cele składowe, magazynowe, zaplecze budowy, plac budowy w wysokości 1,50 zł za 1 m 2 w stosunku miesięcznym; 6. Za działki na cele handlowe, usługowe i produkcyjne:
1 do 50 m 2 -7,50zł za 1 m 2 ;
2 za każdy następny m 2 do 100 m 2 – 6,50 zł za 1 m 2 ;
3 za każdy następny m 2 do 500 m 2 – 5,50 zł za 1 m 2 ;
4 za każdy następny m 2 powyżej 500 m 2 – 2,50 zł za 1 m 2 ; w stosunku miesięcznym;

7. Za działki przeznaczone na parkingi i podjazdy w wysokości 0,90 zł za 1 m 2 w stosunku miesięcznym; 8. Za grunty udostępniane na organizację imprez widowiskowych i przedsięwzięć rozrywkowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, oświatowo-wychowawczych, planów zdjęciowych, itp., stawkę dzienną czynszu dzierżawnego ustala się każdorazowo w drodze negocjacji, uwzględniając status podmiotu organizującego imprezę, czas jej trwania, cel jej organizacji, wielkość powierzchni gruntu do zajęcia;
9. Za grunty z tytułu zajęcia powierzchni przeznaczonej pod tymczasowe obiekty handlowe - stoiska zlokalizowane na terenach stanowiących własność Gminy Łask, stawka dzienna w wysokości 4,00 zł za 1 m 2 ; 10. Za działki przeznaczone na cele badawczo - obserwacyjne w wysokości 40,00 zł za m 2 w stosunku rocznym; 11. Za najem lokali przeznaczonych na cele handlowe, usługowe i produkcyjne na terenie targowiska miejskiego (działka nr 272/1 z obrębu 14) w wysokości:
1 do 20 m 2 - 6,00 zł za 1 m 2 ;
2 za każdy następny m 2 do 50 m 2 - 4,00 zł za 1 m 2 ;
3 za każdy następny m 2 do 100 m 2 - 3,60 zł za 1 m 2 ;
4 za każdy następny m 2 powyżej 100 m 2 - 3,00 zł za 1 m 2 ; w stosunku miesięcznym

12. Za najem garaży w wysokości 5,00zł za 1m 2 w stosunku miesięcznym; 13. Za najem lokali przeznaczonych na ośrodki wsparcia i terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w wysokości 2,00 zł za 1 m 2 w stosunku miesięcznym; 14. Za najem lokali przeznaczonych na cele handlowe, usługowe, produkcyjne i biurowe na terenie miasta w wysokości 13,00zł za m 2 w stosunku miesięcznym; 15. Za najem lokali przeznaczonych na cele handlowe, usługowe, produkcyjne i biurowe na terenie gminy Łask w wysokości 8,25zl za m 2 w stosunku miesięcznym; 16. Za lokale przeznaczone na potrzeby urządzeń centrali telefonicznej w wysokości 53,30zł za 1 m 2 w stosunku miesięcznym; 17. Za ustawienie jednego masztu antenowego do wysokości 25m na powierzchni dachu w wysokości 130,00zł za jeden maszt antenowy w stosunku miesięcznym;
18. Za nieruchomości przeznaczone pod bazę zbiorczą gołębi w wysokości:
1 do 1500 m 2 - 35,00 zł;
2 powyżej 1500 m 2 - 50,00zł; w stosunku miesięcznym;

19. Za grunty pod obiektami na potrzeby związane z organizowaniem i promowaniem wędkarstwa w wysokości:
1 do 1 ha -100,00zł,

2 powyżej 1 ha – 150,00 zł; w stosunku rocznym.


§ 2. W przypadku nieruchomości wydzierżawianych na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku, ustala się następujące stawki czynszu dzierżawnego:
1. Za działki przeznaczone pod uprawę warzyw w wysokości 1,00 zł za 1 m 2 w stosunku miesięcznym, 2. Za działki przeznaczone pod rekreację w wysokości 3,00 zł za 1 m 2 w stosunku miesięcznym, 3. Za działki na cele składowe, magazynowe w wysokości 2,00 zł za 1 m 2 w stosunku miesięcznym, 4. Za działki przeznaczone na parkingi i podjazdy oraz za działki zabudowane garażami w wysokości 3zł za 1 m 2 w stosunku miesięcznym.
§ 3. Do stawek czynszu dzierżawnego wymienionych w §1 i §2 dolicza się podatek VAT w wysokości 23%, z wyłączeniem gruntu przeznaczonego na cele rolne i lokali przeznaczonych na ośrodki wsparcia i terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
§ 4. Opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu nalicza się w formie odszkodowania, w wysokości 100% z zastosowaniem aktualnej stawki czynszu dzierżawnego obowiązującego w dacie naliczenia odszkodowania za cały okres bezumownego korzystania z gruntu.
§ 5. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Burmistrz Łasku ma prawo zmiany stawek czynszu dzierżawnego.
§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 321/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny oddane w dzierżawę i najem lokali, stanowiących własność Gminy Łask.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 8. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 113/2022 Burmistrza Łasku z dnia 21-04-2022 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny oddane w dzierżawę i najem lokali, stanowiących własność Gminy Łask;.pdf (190,38KB)