Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 116/2022 Burmistrza Łasku z dnia 22-04-2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 4, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.. poz. 559,583), art. 89 ust.1 pkt. 2 i art.90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655) oraz na podstawie § 14 Uchwały Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2022, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zaciąga się pożyczkę długoterminową w 2022 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 543.570,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych) w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu w 2022 roku. 2. Pożyczka jest zaciągana z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie – Etap III”. § 2. 1. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2023- 2030. 2. Spłata w poszczególnych latach nastąpi wg. kwot:
2023 rok – 53.570,00 zł

2024 rok - 70.000,00 zł

2025 rok - 70.000,00 zł

2026 rok - 70.000,00 zł

2027 rok – 70.000,00 zł

2028 rok - 70.000,00 zł

2029 rok - 70.000,00 zł

2030 rok – 70.000,00 zł


§ 3. 1. Źródłem spłaty pożyczki wraz z odsetkami będą dochody własne oraz przychody Gminy Łask. 2. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 116/2022 Burmistrza Łasku z dnia 22-04-2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2022 roku.pdf (190,21KB)