Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Łask oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15 oraz art. 44 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529, z 2019 r. poz. 271) oraz na podstawie art. 10 ust. 3 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912, 1669) uchwala się, co następuje:

§ 1. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku, zwany dalej "Ośrodkiem". § 2. 1. Pochowanie zwłok następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu. 2. Ośrodek dokonuje pochowania zmarłego, jeżeli zwłoki nie zostaną pochowane przez inne uprawnione osoby lub podmioty o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 912) .
3. O sprawienie pogrzebu mogą się ubiegać osoby zobowiązane do pochówku, pozostające w trudnej sytuacji materialnej i nie mające uprawnień do ubiegania się o uzyskanie świadczenia związanego ze śmiercią lub pogrzebem na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3. 1. Dokonanie niezbędnych czynności związanych z pogrzebem Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zleca firmie prowadzącej usługi pogrzebowe. 2. Sprawienie pogrzebu obejmuje podstawowe czynności z tym związane, a w szczególności:
1) załatwienie formalności związanych ze zgonem i pogrzebem;
2) zakup trumny lub urny wraz z akcesoriami;
3) zakup niezbędnego ubrania i obuwia, w przypadku gdy zmarły nie posiadał;
4) przygotowanie zwłok do pochówku (umycie i ubranie);
5) pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium;
6) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku;
7) wykopanie i zasypanie grobu, oznaczenie grobu tabliczką;
8) pokrycie kosztów kremacji;
9) obsługę pogrzebu;
10) inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem oraz miejscowymi zwyczajami.

3. Szczegółowe ustalenia dotyczące realizacji czynności, o których mowa w ust. 2 związane ze sprawieniem pogrzebu zostaną określone w zleceniu.
4. Zapłaty za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury wystawionej przez firmę, której pochówek został zlecony oraz rachunku lub pokwitowania za posługę duszpasterską i inne opłaty za usługi pogrzebowe do kwoty łącznej nie wyższej niż kwota zasiłku pogrzebowego obowiązującego w dniu śmierci osoby dla której sprawiono pogrzeb.

§ 4. 1. Sprawianie pogrzebu odbywa się na cmentarzu w miejscowości zamieszkania osoby zmarłej z zastrzeżeniem § 4 ust. 2. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pogrzeb może odbyć się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania osoby zmarłej.
3. Sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej bez względu na ostatnie miejsce zamieszkania oraz osoby nikomu nieznanej (NN) ma miejsce na cmentarzu wskazanym przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.

§ 5. Koszt sprawienia pogrzebu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku nie może przekroczyć wysokości zasiłku pogrzebowego określonego w ustawie w dniu 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1270) obowiązującego w dniu pogrzebu. § 6. 1. W przypadku pokrycia przez Gminę Łask kosztów pogrzebu poniesione wydatki podlegają zwrotowi: 1) z kwoty zasiłku pogrzebowego z tytułu ubezpieczenia społecznego do wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu;
2) od spadkobierców z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

2. Jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, to:
1) w przypadkach, sprawienia pogrzebu osobie bezdomnej o ustalonej tożsamości, będącej mieszkańcem innej gminy, która zmarła lub której zwłoki odnaleziono na terenie Gminy Łask, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku występuje do gminy ostatniego zamieszkiwania albo zameldowania na pobyt stały zmarłego o zwrot całości udokumentowanych wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu;
2) w przypadku bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Łask i którzy nie posiadali osób zobowiązanych do alimentacji koszty pogrzebu pokrywa się ze środków własnych gminy;
3) w przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków związanych z pogrzebem w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu, odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty.

3. W przypadku sprawienia pogrzebu osobom bez ustalonej tożsamości koszty pogrzebu pokrywa się ze środków własnych gminy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Łask oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.pdf (107,09KB)