Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII/566/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-04-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 184.195,00 zł w związku z Umową o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPLD.07.04.03.-10-0019/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. dotyczącą Projektu pn.; "Rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask" - refundacja za 2021 rok. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
1 § 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 54.365,31 zł

2 § 6259 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 129.829,69 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 1.428,26 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania dla CSiR w Łasku za szkodę powstałą w budynku pływalni. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej
1 § 0950 -Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 1.428,26 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 185.623,26 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 – Transport i łączność
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 57.195,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Rozbudowa drogi gminnej nr 103199E i 103053E w Sięganowie” , o kwotę 57.195,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w grupie wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , o kwotę 30.000,00 zł
w rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
w grupie wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne , o kwotę 97.000,00 zł
Dotacja celowa dla ZGM w Łasku na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Lutomierskiej 9 w Łasku
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej
w grupie wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , o kwotę 1.428,26 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 - Pozostałą działalność
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 18.000,00 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 18.000,00 zł
na zadanie inwestycyjne - „Zakup tablicy informacyjnej na Plac 11 Listopada w Łasku” , kwotę 18.000,00 zł
z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo
z rozdziału 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 250.000,00 zł
z zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej we Wronowicach (strona wschodnia)” , kwotę 250.000,00 zł
do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału 90095 - Pozostała działalność
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 250.000,00 zł
na zadanie inwestycyjne - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Łasku” , o kwotę 250.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2022 rok polegających na:
1 w sołectwie Teodory - przeniesieniu środków w ramach wydatków bieżących z zadania pn. "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Teodorach (Zakup krzeseł i stołów), kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn.: "Remont świetlicy wiejskiej w Teodorach" kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8. W uchwale budżetowej na rok 2022 Nr XXXVIII/510/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., Nr 11/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r., 23/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., Nr 48/2022 z dnia 10 lutego 2022 r., Nr 60/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr 63/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 66/2021 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 76/2022 z dnia 16 marca 2022 r., Nr 81/2022 z dnia 21 marca 2022 r., Nr 90/2022 z dnia 31 marca, Nr 107/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XL/527/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r., uchwałą Nr XLI/547/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 lutego 2022 r. oraz uchwałą Nr XLII/549/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 marca 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4 i §5 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6 i §7 nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje:
1) załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
3) załącznik Nr 12 "Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2022.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLIII/566/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-04-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022.pdf (3,37MB)

DOCXZałącznik nr 1 XLIII/566/2022.docx (8,12KB)

DOCXZałącznik nr 2 XLIII/566/2022.docx (18,30KB)

DOCXZałącznik nr 3 XLIII/566/2022.docx (8,31KB)

DOCXZałącznik nr 4 XLIII/566/2022.docx (6,56KB)

DOCXZałącznik nr 5 XLIII/566/2022.docx (12,87KB)

DOCXZałącznik nr 6 XLIII/566/2022.docx (12,56KB)

DOCXZałącznik nr 7 XLIII/566/2022.docx (26,01KB)