Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII/567/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-04-2022 zmieniająca Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270 i z 2022 r. poz. 1, 66) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/295/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2020 r. poz. 5398) w §7 w ust. 1 w pkt 3 dodaje się lit. l o następującym brzmieniu:
l) ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; ”;

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLIII/567/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-04-2022 zmieniająca Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.pdf (164,92KB)