Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Traci moc uchwała Nr XX/217/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 2605, 3168). § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask.pdf (220,78KB)

DOCXZałącznik nr 1 VIII/61/2019.docx (13,92KB)