Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII/568/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-04-2022 w sprawie uchwalenia zmian w "Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) i art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z 2022 r. poz. 583) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLVII/524/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask" (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 3641) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.o sytemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z 2022 r. poz. 583); 2) ustawie o świadczeniach rodzinnych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 615); 3) ustawie o pomocy społecznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66); 4) ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583); 5) uczniu - należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty; 6) rodzinie - należy przez to rozumieć osoby spokrewnione i niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 7) miejscu zmaieszkania - należy przez to rozumieć miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, natomiast miejsce zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wylącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. ”;

2) w § 2 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
3. Stypendium szkolne ustala się w zależności od sytuacji materialnej rodziny, z uwzględnieniem okoliczności wymienionych w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz w związku z brzmieniem art. 53 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, według poniższej tabeli:

dochód netto na osobę w rodzinie ucznia kwota stypendium szkolnego w złotych miesięcznie
do 150 220
od 151 do 250 180
od 251 do kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 140

 

 

 

”;
3) § 18 otrzymuje nowe brzmienie:
§ 18. Do kwestii nie uregulowanych w Regulaminie mają zastoswanie odpowiednio przepisy: 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z 2022 r. poz. 583); 2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052); 3) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfilktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). ”;

§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

 

 

PDF   Uchwała Nr XLIII/568/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-04-2022 w sprawie uchwalenia zmian w "Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask".pdf (183,06KB)