Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Łask oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. § 2. W ramach świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odbierane będą od właścicieli nieruchomości następujące rodzaje odpadów: 1) odpady komunalne zmieszane oraz pozostałości po segregacji;
2) papier i tektura;
3) metale;
4) tworzywa sztuczne;
5) szkło i opakowania ze szkła;
6) opakowania wielomateriałowe;
7) odpady komunalne ulegające biodegradacji z podziałem na bioodpady i odpady zielone;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11) odpady wielkogabarytowe (w tym meble);
12) odpady budowlano-rozbiórkowe;
13) zużyte opony;
14) odzież i tekstylia.

§ 3. 1. Odpady wymienione w § 2 dzieli się na pięć grup odpadów ze względu na sposób gromadzenia, częstotliwość odbioru oraz rodzaj zabudowy: 1) odpady komunalne zmieszane oraz pozostałości po segregacji;
2) papier, makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale;
3) odpady ulegające biodegradacji w podziale na bioodpady i odpady zielone;
4) szkło i opakowania ze szkła gromadzone w formie mieszanej;
5) zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-rozbiókowe, zużyte opony, odzież i tekstylia.

§ 4. 1. Ustala się zestaw pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej od 1 do 6 osób: 1) pojemnik o pojemności 120 litrów - na odpady pozostałości po segregacji;
2) pojemnik o pojemności 240 litrów - na metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
3) pojemnik o pojemności 120 litrów - na szkło i opakowania szklane w formie zmieszanej;
4) pojemnik o pojemności 140 litrów - na bioodpady;
5) pojemnik o pojemności 120 litrów - na papier, tekturę.

2. Zestaw pojemników dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej powyżej 6 osób:
1) pojemnik o pojemności 240 litrów - na odpady pozostałości po segregacji;
2) pojemnik o pojemności 240 litrów (2 szt.) - na metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
3) pojemnik o pojemności 120 litrów (2 szt.) - na szkło i opakowania szklane w formie zmieszanej;
4) pojemnik o pojemności 140 litrów - na bioodpady;
5) pojemnik o pojemności 120 litrów - na papier, tekturę.

3. Zestaw pojemników dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej:
1) pojemnik lub pojemniki na odpady komunalne zmieszane od 120 litrów przy zastosowaniu zasady przeliczania ilości osób zadeklarowanych przez właściciela (zarządcę) nieruchomości;
2) pojemniki od 120 litrów dla poszczególnych frakcji do segregacji odpadów:
a) metali i tworzyw sztucznych,

b) szkła,

c) papieru,

d) bioodpadów.


4. Podmiot, z którym gmina zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych sporządza harmonogram odbioru odpadów i po akceptacji zamawiającego - wydruki z harmonogramu dostarcza właścicielom nieruchomości.

§ 5. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przy uwzględnieniu sposobu gromadzenia odpadów i rodzaju zabudowy: 1) odpady komunalne zmieszane (w przypadku prowadzenia zbiórki selektywnej pozostałości po segregacji odpadów):
a) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz na tydzień,

c) dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - nie rzadziej niż raz na miesiąc w sezonie,

d) dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na miesiąc;


2) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe:
a) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na miesiąc,

b) dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc,

c) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - nie rzadziej niż raz na miesiąc;


3) szkło i opakowania ze szkła:
a) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - nie rzadziej niż raz na kwartał,

b) dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz na miesiąc;


4) papier i tekturę:
a) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - nie rzadziej niż raz na kwartał,

b) dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz na miesiąc;


5) odpady ulegające biodegradacji:
a) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie od listopada do marca (lub gromadzenie w kompostowniku),

b) dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na miesiąc,

c) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie maj - październik (lub gromadzenie w kompostowniku),

d) dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie od listopada do marca;


6) odpady zielone:
a) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej - przez cały rok samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;


7) zużyte baterie i akumulatory:
a) baterie przez cały rok samodzielnie do pojemników ustawionych w budynkach użyteczności publicznej,

b) baterie i akumulatory - zbiórka objazdowa tzw. wystawka nie rzadziej niż jeden raz do roku lub przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;


8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
a) zbiórka objazdowa tzw. wystawka nie rzadziej niż jeden raz do roku lub przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;


9) przeterminowane leki:
a) przez cały rok samodzielne dostarczenie do pojemników ustawionych w aptekach lub samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;


10) chemikalia:
a) przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;


11) odpady wielkogabarytowe:
a) zbiórka objazdowa tzw. wystawka nie rzadziej niż jeden raz do roku lub przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;


12) odpady budowlano-rozbiórkowe:
a) przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;


13) zużyte opony:
a) zbiórka objazdowa tzw. wystawka nie rzadziej niż jeden raz do roku lub przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych.


§ 6. 1. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości może przekazać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: 1) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):
a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) odpady wielkogabarytowe w tym meble,

e) zużyte opony,

f) odpady zielone w ilości do 2 m 3 miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, nieruchomości z zabudową jednorodzinną, nieruchomości niezamieszkałej, na których powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej, za którą została uiszczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g) odpady budowlano-rozbiókowe stanowiące odpady komunalne, które powstały na nieruchomości w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do odpowiednich organów administracyjnych w ilości do 1,1 m 3 rocznie od jednego gospodarstwa domowego, lokalu mieszkalnego, nieruchomości z zabudową jednorodzinną, za którą została uiszczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h) szkło i opakowania szklane,

i) opakowania z tworzyw sztucznych,

j) odzież i tekstylia,

k) papier i tektura,

l) metale;


2) do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach:
a) przeterminowane leki;


3) do specjalnych pojemników ustawionych w budynkach użyteczności publicznej:
a) zużyte baterie;


4) w ramach zbiórki w systemie akcyjnym tzw. „wystawka", podmiot odbierający odpady komunalne co najmniej raz w roku dokonuje odbioru od właścicieli nieruchomości wystawionych następujących odpadów:
a) metale (złom),

b) odpady wielkogabarytowe w tym meble,

c) zużyte baterie i akumulatory

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

e) zużyte opony.


2. Informacja o terminach zbiórki objazdowej oraz rodzaju odbieranych odpadów zostanie podana do publicznej wiadomości właścicielom nieruchomości przez Urząd Miejski w Łasku (ogłoszenia, Panorama Łaska, prasa lokalna) oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu www.lask.pl.
3. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) właściciel nieruchomości zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Oddający (przekazujący) odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczeniu ich w miejscu i w sposób wskazany przez pracownika obsługi PSZOK.
5. Pracownik obsługujący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ma prawo odmówić przyjęcia innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1 odpadów, a oddający zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów.
6. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie będą przyjmowane odpady z działalności gospodarczej oraz od właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Informacja o lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z wykazem odbieranych w nim rodzajów odpadów oraz dni i godzin jego otwarcia Burmistrz Łasku udostępnia na stronie internetowej urzędu www.lask.pl. oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierane będą następujące rodzaje odpadów: 1) odpady komunalne zmieszane lub pozostałości po segregacji;
2) selektywnie zbierane:
a) szkło i opakowania szklane,

b) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

c) papier,

d) odpady ulegające biodegradacji.


§ 8. Wszelkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Łasku ul. Warszawska 14 na piśmie, telefonicznie nr tel. 43 676 83 77, 43 676 83 52 lub elektronicznie na adres um@lask.pl. § 9. Traci moc uchwała Nr XX/218//2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 2606 i 3255). § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 01 lipca 2019 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (116,29KB)