Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 132/2022 Burmistrza Łasku z dnia 11-05-2022 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się co następuje:

§ 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) podmiot - jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1. pkt 3 ustawy, tj.
1 Bibliotekę Publiczną im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku

2 Łaski Dom Kultury w Łasku.


2) uprawniony - osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, tj.
1 dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego
2 dyrektora Łaskiego Domu Kultury w Łasku


3) rok obrotowy - rok kalendarzowy, poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

§ 2. 1. Nagroda roczna może być przyznana, jeżeli podmiot: 1) efektywnie realizował zadania oraz cele wynikające ze statutu,
2) terminowo regulował zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym,
3) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowej informacji.

2. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który zajmował swoje stanowisko przez rok obrotowy i w okresie tym nie naruszył swoich obowiązków w sposób powodujący wymierzenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub kary dyscyplinarnej albo z którym nie rozwiązano umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie, albo którego nie odwołano z zajmowanego stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
3. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu, związanej z łączeniem lub podziałem, wypłata nagrody może nastąpić, jeżeli uprawniony pełnił funkcję lub zajmował stanowisko zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej tego podmiotu, która nastąpiła w ciągu roku obrotowego.
4. Wysokość nagrody rocznej nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, jakie uprawniony osiągnął w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

§ 3. 1. Nagrodę roczną przyznaje Burmistrz Łasku. 2. Burmistrz Łasku może przynaznać nagrodę roczną na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku złożonego przez właściwego Naczelnika Wydziału Urzędu Miejskiego w Łasku nadzorującego instytucje kultury.
3. Nagroda roczna ma charakter uznaniowy.
4. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej powinien zawierać w uzasadnieniu ocenę wykonania planu finansowego i realizacji zadań statutowych instytucji kultury za rok obrotowy.
5. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok obrotowy.
6. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej określa załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Nagroda roczna wypłacana jest ze środków instytucji kultury i przyznana może zostać, jeżeli instytucja kultury posiada środki finansowe na jej wypłatę.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 53/07 Burmistrza Łasku z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 132/2022 Burmistrza Łasku z dnia 11-05-2022 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury.pdf (239,08KB)

DOCXZałącznik nr 1 132/2022.docx (6,17KB)