Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 138/2022 Burmistrza Łasku z dnia 18-05-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 1005 ) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, poz.1243, poz.1535, poz. 2490, z 2022 r. poz. 857) zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2022 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zgodnie z ogłoszeniem o konkursie stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 138/2022 Burmistrza Łasku z dnia 18-05-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (360,79KB)

DOCXZałącznik nr 1 138/2022.docx (10,48KB)

DOCXZałącznik nr 2 138/2022.docx (8,32KB)

DOCX  Załącznik nr 1 WZÓR- OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (60,87KB)