Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 145/2022 Burmistrza Łasku z dnia 24-05-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawiewyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Łask

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583)), art.6 ust.2, art.11 ust.3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz.U. z 2021 r.,poz.485) oraz w oparciu o treść Uchwały Nr XVIII/189/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Łask ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz.1558) zarządzam co następuje:

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Łask.
§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie z mieszkańcami gminy Łask konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łasku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 2. ocena wyznaczonego obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, sformułowanie dodatkowych propozycji oraz sugestii dotyczących przedmiotu konsultacji.
Cel konsultacji:
§ 2. 1. Konsultacje społeczne, o których mowa w §1, zostaną przeprowadzone w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 1 lipca 2022 r. 2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Łask. § 3. 1. Konsultacje w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przeprowadzone będą w formie : 1) . otwarte spotkanie konsultacyjne,
2) . w arsztaty, 3) . spacer studyjny, 4) .wypełnienie elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku , 5) . zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz na stronie internetowej .
2. gminy.
Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej
3. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Ludmiła Oleksiak, tel. 43 676 83 67.
§ 5. Projekt uchwały, o której mowa w § 1 zostanie umieszczony na stronach internetowych i oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 1 lipca 2022 r. § 6. Burmistrz Łasku powierza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Łask, zespołowi - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER w Cieszynie.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozwoju.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku, na stronie internetowej Gminy Łask oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku .

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 145/2022 Burmistrza Łasku z dnia 24-05-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawiewyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Łask.pdf (176,64KB)