Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/574/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19, §2 otrzymuje nowe brzmienie: § 2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana ustaleń dotyczących nieprzekraczalnej linii zabudowy względem ulic Prostokątnej i Henryka Sienkiewicza oraz dodanie zapisu informującego o położeniu obszaru objetego zmianą planu w granicach obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego "Łask". ”;
§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19.pdf (100,65KB)