Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Łasku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja fazy I procesu technologicznego produkcji podłoża pod uprawę pieczarek”

OŚR.6220.10.2022                                                                                                                        Łask, dn. 19.05.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ŁASKU

 

          Na podstawie art. 49 i 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1, art. 74
ust. 3-3h, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.),
a także § 2 ust. 1 pkt 47 i § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)

zawiadamiam strony postępowania, że

 1. w dniu 27.04.2022 r. wpłynął wniosek pełnomocnika Agaris Myco Poland Sp. z o.o.  (uzupełniony w dniu 17.05.2022 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja fazy I procesu technologicznego produkcji podłoża pod uprawę pieczarek”;
 2. organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Łasku, natomiast organami właściwymi do wydania opinii oraz dokonania uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku;
 3. uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji strony postępowania mogą składać
  w tut. urzędzie (w Biurze Obsługi Interesanta), w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia;
 4. wskazuje się dzień publicznego ogłoszenia: 30 maja 2022 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.

Dokumentacja stanowiącą załącznik do wniosku o wydanie decyzji znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, a zapoznać się z nią można po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu pod numerem 43 676 83 49, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

                                                                                                         Burmistrz Łasku

 

Gabriel Szkudlarek

 

 

 

 

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przez obszar ten rozumie się:

 1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 
 2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 
 3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Łasku,
 2. na tablicy ogłoszeń  w budynku UM w Łasku,
 3. na tablicy ogłoszeń w pobliżu inwestycji (sołectwo Karszew).