Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Łasku - podanie do publicznej wiadomości informacji o przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja fazy I procesu technologicznego produkcji podłoża pod uprawę pieczarek”

OŚR.6220.10.2022                                                                             Łask, dn. 19.05.2022 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

B U R M I S T R Z A    Ł A S K U

 

            Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U.
z  2021 r. poz. 2373 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości, że

 1. w dniu 27.04.2022 r. wpłynął wniosek pełnomocnika Agaris Myco Poland Sp. z o.o.  (uzupełniony w dniu 17.05.2022 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja fazy I procesu technologicznego produkcji podłoża pod uprawę pieczarek”;
 2. przeprowadzana jest ocena oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
 3. organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Łasku, natomiast organami właściwymi do wydania opinii oraz dokonania uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku;
 4. dokumentacja sprawy, w tym  raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko,  znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku,
  ul. Warszawska 14 i można się z nią zapoznać po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu: 43 676 83 49 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30;
 5. istnieje możliwość składania uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa
  w trzydziestodniowym terminie, tj. od dnia 30 maja 2022 r. do 28 czerwca 2022 r. włącznie do Urzędu Miejskiego w Łasku, uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14,
  98-100 Łask,
 • w formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września
  2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, na adres email: ;
 1. organem właściwym w przedmiotowej sprawie do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Łasku.

 

 

Burmistrz Łasku

 

Gabriel Szkudlarek

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Łasku,
 2. na tablicy ogłoszeń  w budynku UM w Łasku,
 3. na tablicy ogłoszeń w pobliżu inwestycji (sołectwo Karszew).