Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Łasku o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 106, 107 obr. Okup Wielki, gmina Łask

OŚR.6220.3.2022                                                                                                                                           Łask, dn. 19.05.2022 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ŁASKU

 

          Na podstawie art. 9, 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 73 ust. 3, art. 74 ust. 3-3h,
art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.),
a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b, 37 lit. d, 58 lit. b, 14  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w nawiązaniu do wniosku inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 106, 107 obr. Okup Wielki, gmina Łask

zawiadamiam, że

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w opinii z dnia 16.05.2022 r., znak: WOOŚ.4220.183.2022.MPr.4 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w opinii z dnia 16.07.2022 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.113.2022.KOg stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku w opinii z dnia 16.03.2022 r., znak: PPIS.ZNS.90281.6.2022.AŚ, podtrzymanej pismem z dnia 05.05.2022 r., znak:  PPIS.ZNS.9011.7.2022.AŚ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 4. Burmistrz Łasku z chwilą wydania niniejszego obwieszczenia zgromadził kompletny materiał dowodowy umożliwiający wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie.
 5. Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia na zapoznanie się z aktami w ww. sprawie i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tut. Urzędzie.
 6. Wskazuje się dzień publicznego ogłoszenia: 01.06.2022 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.

 

Dokumentacja zgromadzona w sprawie o wydanie przedmiotowej decyzji znajduje się
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14
i można się z nią zapoznać po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu:
43 676 83 49 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

 

 

Burmistrz Łasku

 

Gabriel Szkudlarek

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Łasku,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej UG Zduńska Wola,
 • na tablicy ogłoszeń  - budynek UM w Łasku,
 • na tablicy ogłoszeń  - budynek UG Zduńska Wola,
 • na tablicy ogłoszeń w pobliżu inwestycji.