Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIV/571/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-05-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 89.860,39 zł w związku z Umową o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPLD.07.04.03.-10-0019/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. dotyczącą Projektu pn.: "Rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask" - refundacja za 2021 rok. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
1 § 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 89.860,39 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 58.391,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania dla ZSO w Łasku - Kolumnie za szkodę powstałą z tytułu zalania oraz z tytułu zwiększenia wpływów z najmu oraz z wyżywienia uczniów. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
1 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 3.500,00 zł

2 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 3.181,00 zł
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące


3 § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, o kwotę 110,00 zł

4 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 1.600,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne


5 § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 50.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 47.076,40 zł w związku z Porozumieniem NR PP MEiN/2022/DPI/384 z dnia 19 kwietnia 2022 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność
1 § 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę 47.076,40 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 4.489,50 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy w Gorczynie. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 4.489,50 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 15.104,07 zł w związku z Umową Nr 2636/2022/Wn05/OZ-UP-go/D z dnia 30 marca 2022 r. z NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie w formie dotacji Przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
1 § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 15.104,07 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 42.000,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1 § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, o kwotę 12.000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe


2 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 30.000,00 zł


§ 7. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 886.921,36 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi
w grupie wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 251.769,40 zł
zadanie inwestycyjne - „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łask” , o kwotę 251.769,40 zł
w dziale 600 – Transport i łączność
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 344.655,06 zł
w grupie wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 121.500,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Budowa drogi gminnej nr 103162E we wsi Budy Stryjewskie” , o kwotę 121.500,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 8.391,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 50.000,00 zł
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 47.076,40 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 4.489,50 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej
w grupie wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 59.040,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Modernizacja i rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku” , o kwotę 59.040,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 8. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 290.000,00 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 290.000,00 zł
zadanie inwestycyjne - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, - Dotacja celowa w ramach programu ograniczania niskiej emisji, o kwotę 90.000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Budowa zbiornika wodnego w Łasku” , o kwotę 200.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 9. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok:
z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 310.000,00 zł
z zadania inwestycyjnego - „Odnawialne źródła energii w gm. Łask” , kwotę 310.000,00 zł
do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
do rozdziału 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 310.000,00 zł
na zadanie inwestycyjne - „Budowa pomnika Jana Łaskiego w Łasku wraz z zagospodarowaniem terenu” , kwotę 310.000,00 zł
z działu 852 - Pomoc społeczna
z rozdziału 85215 - Dodatki mieszkaniowe
z grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę 32.250,00 zł
do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
do rozdziału 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
do grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę 32.250,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 10. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2022 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 340.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2022 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 21.341.991,16 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 2 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 16.344.693,16 zł, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.997.298,00 zł. § 11. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 12. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 13. W uchwale budżetowej na rok 2022 Nr XXXVIII/510/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., Nr 11/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r., 23/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., Nr 48/2022 z dnia 10 lutego 2022 r., Nr 60/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr 63/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 66/2021 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 76/2022 z dnia 16 marca 2022 r., Nr 81/2022 z dnia 21 marca 2022 r., Nr 90/2022 z dnia 31 marca, Nr 107/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr 114/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Nr 122/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr 133/2022 z dnia 11 maja 2022 r., uchwałą Nr XL/527/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r., uchwałą Nr XLI/547/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 lutego 2022 r., uchwałą Nr XLII/549/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 marca 2022 r. oraz uchwałą Nr XLIII/566/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 kwietnia 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8 i §9 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 14. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12 i §13 oraz w wyniku zmian dokonanych zarządzeniem Nr 122/2022 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2022 r., nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 15. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2022.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLIV/571/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-05-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022.pdf (3,51MB)

DOCXZałącznik nr 1 XLIV/571/2022.docx (11,36KB)

DOCXZałącznik nr 2 XLIV/571/2022.docx (24,43KB)

DOCXZałącznik nr 3 XLIV/571/2022.docx (5,88KB)

DOCXZałącznik nr 4 XLIV/571/2022.docx (9,03KB)

DOCXZałącznik nr 5 XLIV/571/2022.docx (6,60KB)

DOCXZałącznik nr 6 XLIV/571/2022.docx (8,15KB)

DOCXZałącznik nr 7 XLIV/571/2022.docx (12,58KB)

DOCXZałącznik nr 8 XLIV/571/2022.docx (12,60KB)