Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

01.06.2022 r. - Ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg

Nasz znak: OOG.2110.8.1.2022                                                             Łask,  dnia  1 czerwca 2022 r.

 

Urząd Miejski w Łasku, 98 - 100 Łask, ul. Warszawska 14

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektor w  Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg

  w wymiarze 1 etat

 

Logo - znak niepełnosprawni

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP - dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  

publicznych;

 1. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku:
 1. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 - letni staż pracy    lub
 2. wykształcenie średnie i co najmniej - 5 letni staż pracy;
 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe;
 2. bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu: ustawa o drogach publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych , ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo Zamówień Publicznych, ustawa o ochronie danych osobowych i Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. obsługa komputera w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego MS Office;
 4. skuteczna komunikacja;
 5. sumienność, dokładność i odpowiedzialność;
 6. umiejętność organizacji czasu pracy i duża samodzielność;   
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 9. Prawo jazdy kategorii B.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego w działach związanych z utrzymaniem dróg.
 2. Otwartość na doskonalenie umiejętności zawodowych.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina, dokładność, wysoka kultura osobista.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zarządzaniem pasem drogowym dróg gminnych, w szczególności:

- prowadzenie spraw związanych z letnim i zimowym utrzymaniem pasa drogowego,

- prowadzenie spraw związanych z odwodnieniem dróg,

- wykonywanie zadań związanych z organizacją ruchu drogowego,

- utrzymywanie urządzeń związanych z drogą,

- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

- realizacja zadań związanych z usuwaniem z drogi pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub porzuconych.

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. umowa o pracę zostanie zawarta zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.530),  w pełnym wymiarze czasu pracy; wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku; proponowane wynagrodzenie zasadnicze: w zależności od posiadanego wykształcenia  i doświadczenia zawodowego;
 2. praca świadczona od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 oraz w razie potrzeby   w dni wolne od pracy zgodnie z harmonogramem; przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 3. budynek administracyjny przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 4. pomieszczenie biurowe usytuowane na II piętrze budynku, bez windy;
 5. praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
 6. narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, itp.)
 7. częste wyjazdy  w teren.

 

5. Wielkość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, tj. w miesiącu kwiecień 2022 r.  jest niższy niż  6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy/doświadczenia zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, itp.) ;
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu w pracy na podobnym stanowisku potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
 6. mile widziane opinie lub referencje;
 7. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności;
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze lub zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy);
 8. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 9. oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia dostępne na stronie

www.bip.lask.pl  - praca.

Wszystkie oświadczenia winny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

7. Pozostałe postanowienia:

1) Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do   13 czerwca 2022 roku do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko: inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku,  ul. Warszawska 14 (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu  (prosimy o wskazanie na kopercie danych do kontaktu – imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).

2) Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).

3) Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

4) Niespełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych, jak również brak podpisu na oświadczeniach, liście motywacyjnym i kwestionariuszu oraz brak potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny wstępnej.

5) Zastrzega się możliwość zakwalifikowania do II etapu naboru jedynie wybranych kandydatów, spełniających wymagania formalne i w największym stopniu wymagania dodatkowe. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci będą informowani za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.

6) Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łasku.

7) W postępowaniu konkursowym Komisja stosuje zapisy procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze do Urzędu Miejskiego  w Łasku stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr 49/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia  2009 r. ze zmianami.  

8) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną

w zakresie objętymi wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu  o naborze.

9) Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowana  na stronie BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.

10) Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku. Urząd Miejski w Łasku nie odsyła dokumentów kandydatów.

11) Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

12) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 43 676 83 52.

 

                 Burmistrz Łasku

                Gabriel Szkudlarek

 

Logo - znak niepełnosprawni Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki, złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu, po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.