Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Łasku o dopuszczeniu Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja fazy I procesu technologicznego produkcji podłoża pod uprawę pieczarek

OŚR.6220.10.2022                                                                                                   Łask, dn. 06.06.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ŁASKU

 

           

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)  

zawiadamiam strony postępowania, że

 1. w dniu 06.06.2022 r. tutejszy organ wydał postanowienie o dopuszczeniu Grand
  Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego
  , ul. Makowska 142, 06-300 Przasnysz (KRS: 0000585532) do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja fazy I procesu technologicznego produkcji podłoża pod uprawę pieczarek”;
 2.  na ww. postanowienie nie służy zażalenie;
 3.  wskazuje się dzień publicznego ogłoszenia: 17.06.2022 r., a zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.

 

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przez obszar ten rozumie się:

 1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się
  w odległości 100 m od granic tego terenu;
 2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Łasku,
 2. na tablicy ogłoszeń  w budynku UM w Łasku,
 3. na tablicy ogłoszeń w pobliżu inwestycji (sołectwo Karszew).