Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zbiorników na CO2, wykorzystywanych do chłodzenia podłoża pod uprawę pieczarek na terenie zakładu produkcyjnego Agaris Myco Poland Sp. z o.o. usytuowanego w Karszew 42, 98-100 Łask (Załącznik do decyzji)

Burmistrz Łasku
ul. Warszawska 14
98-100 Łask

OŚR.6220.5.2022                                                                                            Łask, dn. 31.05.2022 r.

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), a także § 3 ust. 1 pkt 37 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104, art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Agaris Myco Poland Sp. z o.o.  z dnia 01.03.2022 r. oraz zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,

- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zbiorników na CO2, wykorzystywanych do chłodzenia podłoża pod uprawę pieczarek na terenie zakładu produkcyjnego Agaris Myco Poland Sp. z o.o. usytuowanego w Karszew 42, 98-100 Łask oraz

określam

 1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
 1. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie dwóch zbiorników na dwutlenek węgla (CO2), który wykorzystywany jest do chłodzenia podłoża pod uprawę pieczarek na terenie istniejącego zakładu. Oba zbiorniki będą zlokalizowane na działce o numerze ewid. 328/2 w obrębie Karszew obok istniejących zbiorników.
 2. Każdy ze zbiorników będzie miał pojemność ok. 35 m3, a jego przybliżone wymiary to:
 • średnica ok. 2,5 m,
 • wysokość maks. 12 m.
 1. Przedsięwzięcie zrealizowane będzie bez wycinki drzew i krzewów, gdyż planowane zbiorniki zostaną ustawione na powierzchni, która już jest powierzchnią utwardzoną.
 2. Wielkość powierzchni biologicznie czynnej się nie zmieni w stosunku do stanu obecnego.

 

 1. Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsięwzięcia należy:

 Prace budowlane powodujące pogorszenie klimatu akustycznego prowadzić wyłącznie w porze dnia.

 1. W czasie prowadzenia robót budowlanych stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy, a także prowadzić stały monitoring jego stanu oraz  przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego.
 2. Zaplecze budowlane wyposażyć w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków,
  a w przypadku przedostania się zanieczyszczań do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii, m.in. niezwłocznie usunąć skażoną warstwę ziemi przez wyspecjalizowane jednostki oraz wykonać rekultywację zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowiązujących standardów jakości gleby lub ziemi.

 

III.      Integralną częścią niniejszej decyzji jest Załącznik – Charakterystyka przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

          Agaris Myco Poland Sp. z o.o. wystąpiła w dniu 08.03.2022 roku do Burmistrza Łasku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zbiorników na CO2, wykorzystywanych do chłodzenia podłoża pod uprawę pieczarek na terenie zakładu produkcyjnego Agaris Myco Poland Sp. z o.o. usytuowanego w Karszew 42, 98-100 Łask (uzupełnionym ostatecznie
w dniu 06.04.2022 r.).

Do wniosku  ostatecznie dołączono wymagane załączniki, tj.:

 • kartę informacyjną przedsięwzięcia (kip);
 • załącznik graficzny z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich;
 • wypisy z ewidencji gruntów.

            Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Łasku wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie zawiadamiając strony postępowania zawiadomieniem z dnia 07.04.2022 r., znak: OŚR.6220.5.2022. Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy ooś tut. organ pismem z dnia 07.04.2022 r., znak: OŚR.6220.5.2022 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Powyższe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany w oparciu
o § 3 ust. 1 pkt 37 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) tj.: „instalacje do naziemnego magazynowania substancji lub mieszanin,
w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi – inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 20.04.2022 r., znak: WOOŚ.4220.302.2022.ASo uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku w opinii z dnia 20.04.2022 r., znak: PPIS.ZNS.90281.8.2022.AŚ uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 11.05.2022 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.176.1.2022.BM uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto w okolicznościach niniejszej sprawy
w ww. opinii wskazano, w myśl art. 64 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, że jakkolwiek nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko to zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach szczegółowego zakresu przedsięwzięcia i uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia pod kątem jego realizacji i w zakresie jego potencjalnego oddziaływania na środowisko, w tym także uwzględnienie określonych warunków i wymagań, które wskazał
w ww. opinii.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a ww. ustawy.

Zawiadomieniem z dnia 13.05.2022 r., znak: OŚR.6220.5.2022 tutejszy organ poinformował strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego
w przedmiotowej sprawie umożliwiającego wydanie orzeczenia kończącego postępowanie oraz o przysługującym stronom, na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. uprawnieniu do wypowiedzenia się co do zebranych w toku postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W  wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron postępowania.

Ustalając, czy dla planowanego przedsięwzięcia potrzebne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko, tutejszy organ zbadał, jaki jest rodzaj i skala przedsięwzięcia, lokalizacja, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych
z realizacją, wykorzystanie zasobów naturalnych oraz emisje i uciążliwości, które potencjalnie wystąpią na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w tym danych zawartych
w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, stanowiącej główny dowód w sprawie, biorąc
pod uwagę opinie organów współdziałających, a także ze względu na brak uwag, wniosków, czy żądań stron postępowania orzeczono jak w sentencji. Za odstąpieniem od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przemawiały argumenty wynikające z uwarunkowań przedstawionych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, o których mowa poniżej.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie dwóch zbiorników na dwutlenek węgla (CO2 ), który wykorzystywany jest do chłodzenia podłoża pod uprawę pieczarek na terenie istniejącego zakładu. Oba planowane zbiorniki będą zlokalizowane na działce o numerze ewid. 328/2 w obrębie Karszew obok dwóch istniejących zbiorników o pojemności ok. 35 m3 każdy. Do zbiorników doprowadzona będzie energia elektryczna potrzebna do zasilania systemu tankowania oraz zasilania instalacji odpowiedzialnej za podgrzewanie oraz telemetrię o maksymalnej mocy 60 kW. W zbiornikach nie będą prowadzone żadne procesy technologiczne, ani produkcyjne. Będą one służyły tylko do magazynowania czynnika chłodniczego, tj. CO2.

Woda w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz po jego ukończeniu będzie pobierana ze studni istniejących na terenie zakładu Agaris Myco Poland Sp. z o. o. w Karszewie. Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się prace budowlane, tj:

- wykopy, zbrojenie i betonowanie fundamentu, kucie istniejącej posadzki betonowej, przygotowanie podbudowy;

- instalacja zbiorników;

- montaż instalacji do wtłaczania gazu oraz jego przesyłu do instalacji chłodniczej. Prace zbijania betonu pod fundament na działce nr 328/2 będą prowadzone z wykorzystaniem maszyny kołowej z młotem pneumatycznym. Gruz zmieszany zostanie oddany do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urobek z wykopów ziemnych zostanie rozplantowany na terenie działek należących do Agaris Myco Poland Sp. o.o. Obecnie na terenie zakładu wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych kierowane są przez separator do zbiornika odparowującego.

Na terenie zakładu Agaris Myco Poland Sp. z o.o. istnieją 2 strefy ujęcia wód podziemnych:

- Studnia 1 – oddalona o ok. 83 m od planowanych zbiorników,

- Studnia 2 – oddalona o ok. 238 m od planowanych zbiorników.

Budowa zbiorników pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa produkcji podłoża pod uprawę pieczarek w okresie letnim, kiedy występuje konieczność chłodzenia produktu dodatkiem dwutlenku węgla.

Obecnie na terenie zakładu znajdują się dwa zbiorniki na CO2 o łącznej pojemności 67,1 m3. Zbiorniki te nie są jednak własnością Agaris Myco Poland Sp. z o.o. w Karszewie, gdyż należą do firmy Messer – dostawcy dwutlenku węgla do zakładu. W związku
z powyższym Spółka ma ograniczone możliwości wyboru dostawcy czynnika chłodzącego, ponieważ nie może korzystać swobodnie ze zbiorników, które do niej nie należą.

Ponadto w przypadku wysokich temperatur, które w ostatnich latach często występują w okresie letnim, dodatkowe zbiorniki zabezpieczyłyby Spółkę przed ewentualnymi skutkami opóźnień w dostawie CO2, które są częstym zjawiskiem w okresie letnim ze względu na niską dostępność tego produktu na rynku.

W procesie realizacji planowanej inwestycji na żadnym etapie nie zostanie zniszczona roślinność. Planowane zbiorniki zostaną ustawione na powierzchni, która już jest powierzchnią utwardzoną.

Każdy ze zbiorników będzie miał pojemność ok. 35 m3, a jego przybliżone wymiary to: średnica ok. 2,5 m, wysokość ok. 12 m.

Do wybudowania omawianych zbiorników na CO2 zużyte zostanie:

 • beton ok. 30 Mg,
 • woda maks. 28 m3 przy założeniu bardzo wysokich temperatur podczas schnięcia betonu po wylewce,
 • stal – ok. 1,5 Mg,
 • siatka metalowa do ogrodzenia bazy zbiornikowej ok. 16 mb,
 • drewno na odeskowanie – ok. 0,5 m3,
 • kable do podłączenia – 2 x 23 m 5x6 mm2 YKY,
 • rura karbowana fi 40 – 25 m.

Zarówno w fazie realizacji przedsięwzięcia, jak i w czasie użytkowania gotowych zbiorników na CO2, poziom zużycia wszystkich surowców pozostanie na niezmienionym poziomie ustalonym odpowiednimi normami prawnymi oraz decyzjami wydanymi dla Spółki.

Nowe zbiorniki pozwolą na zwiększenie opcji dostaw gazu do Karszewa, ale nie spowodują zwiększenia jego zużycia do chłodzenia podłoża pod uprawę pieczarek.

Realizacja przedsięwzięcia ograniczy się do wykonania fundamentu w postaci płyty betonowej i instalacji gotowych zbiorników i związana będzie z wystąpieniem następujących emisji:

 • hałasu z pracy urządzeń i sprzętu budowlanego,
 • pyłów i gazów do atmosfery ze spalania paliw w pojazdach transportu oraz z pracą urządzeń budowlanych,
 • ścieków bytowych,
 • odpadów.

Inwestycja realizowana będzie w oparciu o powszechnie znane i sprawdzone technologie budowy, z wykorzystaniem materiałów posiadających dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Prace budowlane realizowane będą przy wykorzystaniu typowych maszyn i urządzeń stosowanych przy budowach, tj. ładowarki, wywrotki, koparki, dźwigi itp.

Na etapie budowy będą wytwarzane odpady powstające w trakcie robót ziemnych
i robót budowlano-montażowych, w wyniku pracy sprzętu i środków transportu, a także odpady bytowe wytwarzane przez pracowników. W okresie budowy należy zorganizować miejsce czasowego magazynowania odpadów, gdzie ustawione zostaną odpowiednie pojemniki i kontenery do selektywnego gromadzenia odpadów budowlanych. Odpady magazynować należy w sposób uporządkowany, zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych i umieszczone na utwardzonym szczelnym podłożu. Odpady niebezpieczne należy zbierać w wydzielonych szczelnych zamykanych pojemnikach. Odpady inne niż niebezpieczne należy magazynować w zamykanych pojemnikach lub kontenerach zabezpieczonych szczelną plandeką. Magazynowanie odpadów na placu budowy będzie chwilowe i nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko.

Na etapie budowy źródłem emisji hałasu będzie pracujący sprzęt mechaniczny – środki transportu, maszyny budowlane itp. Emitowany hałas będzie miał charakter nieciągły, jego natężenie będzie podlegać zmianom w poszczególnych etapach budowy, w zależności od przebiegu prac i udziału poszczególnych maszyn i urządzeń budowlanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Prace prowadzone będą w porze dziennej, co pozwoli na ograniczenia uciążliwości akustycznej placu budowy w porze nocnej. Mając na uwadze, że uciążliwość ta będzie miała charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych, dotyczyła będzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustąpi wraz z zakończeniem prac, stwierdza się, że okresowy niekorzystny wpływ na klimat akustyczny wokół prowadzonych robót będzie akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla każdej budowy niestanowiące zagrożenia.

Podczas realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą prowadzone roboty budowlane, w tym roboty ziemne, składowanie, rozładunek i załadunek materiałów budowlanych oraz prace pojazdów i urządzeń mechanicznych. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu planowanego przedsięwzięcia, zmiany te jednak nie będą znaczące i nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia w dłuższym okresie czasu. Oddziaływanie w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza będzie miało charakter przejściowy i krótkotrwały, przemijający po zakończeniu budowy. Odpowiednia organizacja fazy budowy pozwoli zminimalizować oddziaływania wynikające z emisji do powietrza.

Zaplecze sanitarne na czas budowy winny stanowić systematycznie opróżniane sanitariaty przenośne lub należy udostępnić pracownikom budowy istniejące zaplecze sanitarne.

Oddziaływanie na etapie budowy będzie miało charakter odwracalny, nie powodujący negatywnego oddziaływania na środowisko.

Na etapie eksploatacji zbiorników na CO2, w związku z brakiem zwiększonego zapotrzebowania na gaz, nie nastąpi wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza (pyłu, gazów, hałasu, itp.) w porównaniu do obecnych poziomów funkcjonującej instalacji zakładu Agaris Myco Poland Sp. z o.o. w Karszewie. Planowane przedsięwzięcie nie będzie zatem źródłem istotnych emisji substancji lub energii wprowadzanych do środowiska.

Nowe zbiorniki mają zwiększyć elastyczność dostaw dwutlenku węgla do chłodzenia podłoża. Nie wpłyną jednak na zwiększenie zużycia tego gazu na terenie zakładu
w Karszewie.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji dotyczącej emisji zanieczyszczeń i innych uciążliwości do środowiska związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji wynika, że nie ma przeciwwskazań prawnych do utworzenia przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie prowadziło do kumulacji oddziaływania
z istniejącym zakładem produkcji podłoża pod uprawę pieczarek. Planowana inwestycja nie zmieni poziomu oddziaływania istniejącego zakładu. Budowa zbiorników nie wpłynie na emisję do powietrza ani uciążliwość zapachową, ponieważ nie nastąpi zwiększenie wykorzystania surowców ani produkcji podłoża pod uprawę pieczarek.

W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego.

W przypadku realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia należy wykluczyć duże ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych
i budowlanych. Dwutlenek węgla jest gazem niepalnym, rozpuszczalnym w wodzie, cięższym od powietrza. Będą to prefabrykowane zbiorniki, które zostaną ustawione na wcześniej wylanym fundamencie żelbetowym. Każdy ze zbiorników zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne mierniki i czujniki, które zabezpieczą je przed niepożądanym wyciekiem dwutlenku węgla. Wszystkie roboty budowlane oraz podłączenia zostaną wykonane przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykonawców z odpowiednimi uprawnieniami. Ponadto zbiorniki będą podlegać regularnym kontrolom Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), do którego zostaną zgłoszone niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych
i montażowych, a przed rozpoczęciem użytkowania.

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2022 r. poz. 916) oraz poza korytarzami ekologicznymi. Najbliżej położonymi obszarami chronionymi są:

 • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Grabi w odległości ok. 4,5 km,
 • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Kolumna – Las w odległości ok. 5 km.

Najbliżej położony obszar należący do europejskiej sieci Natura 2000 to specjalny obszar ochrony siedlisk Grabia PLH100021 w odległości ok. 5,5 km. Z uwagi na rodzaj i charakter oraz skalę inwestycji przy zachowaniu wskazanych rozwiązań nie będzie ona miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony ww. obszarów chronionych oraz na przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW6000872, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym. Jest ona monitorowana,
a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Jednocześnie planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Pisia o kodzie PLRW600017183249, JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla omawianej JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych. W programie działań zaplanowano m.in. działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania
i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) .

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się jeziora, strefy ochronne ujęć wód oraz obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wodno-błotne
i obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary górskie, leśne, morza i obszary wybrzeży, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Z karty informacyjnej nie wynika aby przedsięwzięcie było położone na obszarze,
na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub aby istniało prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gęstość zaludnienia dla terenu wiejskiego gminy Łask na rok 2020 wynosi 82 os/km2.

Z uwagi na zakres, skalę i charakter prac przewiduje się, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do terenu jego realizacji oraz terenu z nim sąsiadującego. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie, przy założeniach przyjętych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w tym przy zastosowaniu wskazanych działań minimalizujących, nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

Podsumowując, po wnikliwej analizie dokumentacji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia, uwzględniając jego poszczególne fazy (realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji), z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie, można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Przedsięwzięcie na etapie budowy oddziaływać będzie okresowo i krótkotrwale, zaś na etapie eksploatacji oddziaływanie będzie długotrwałe o charakterze ciągłym, jednakże zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko. Prace będą prowadzone w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przy zachowaniu minimalizacji uciążliwości. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą stosunkowo niewielkie i będą miały zasięg lokalny.

 

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

P O U C Z E N I E

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa
  w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,
  o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 3. Złożenie wniosku, o którym mowa w pkt 2 może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.
 4. W okresie, o którym mowa w pkt 2 i 3, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej
  z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy lub, gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.
 5. W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy ww. ustawy.
 6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zniszczenie (przesadzenie) siedliska/stanowiska gatunków i okazów gatunków objętych ochroną lub podjęcie innych czynności mających wpływ na gatunki chronione wymaga uzyskania zgody odpowiednio od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub/i regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a prace należy przeprowadzić zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu.
 7. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Łasku, w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 8. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 9. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
  i prawomocna.

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

RTF  Załącznik do decyzji (137,00KB)

 

Otrzymują:

 1. Agaris Myco Poland Sp. z o.o.;
 2. Gmina Łask – wydział GK;
 3. a/a.

 

Otrzymują (zgodnie z treścią art. 86a ustawy ooś - decyzja ostateczna odrębnym pismem):

 1. Starosta Łaski.

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku,
 3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.