Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 147/2022 Burmistrza Łasku z dnia 27-05-2022 w sprawie powołania stałego zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (okolicznościowej)

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 259/2021 Burmistrza Łasku z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia "Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie", zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję zespół spisowy w składzie:
1. Mariusz Kubarski- Przewodniczący zespołu spisowego
2. Paweł Kruszek - Z-ca przewodniczącego zespołu spisowego
3. Grzegorz Markiewicz- Członek zespołu spisowego
4. Anna Markowska- Członek zespołu spisowego

§ 2. Wyznaczam zespół spisowy wymieniony w § 1 do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (okolicznościowej) drogą spisu z natury składników majątkowych w przypadku zaistnienia określonych okoliczności, którymi mogą być:
1. wypadki losowe (pożar, powódź, zalanie, kradzież z włamaniem itp.),
2. potrzeba rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych,
3. zmiany osób materialnie odpowiedzialnych,
4. przejęcie spadku przez gminę,
5. likwidacja jednostki lub jej części,
6. inne.

§ 3. Inwentaryzację doraźną przeprowadza się w oparciu o polecenie przeprowadzenia spisu (załącznik nr 13 instrukcji) w składzie minimum trzyosobowym przy czym w pracach zespołu obowiązkowo uczestniczy przewodniczący zespołu spisowego bądź jego zastępca.
§ 4. Druki arkuszy spisu z natury stanowiące druki ścisłego zarachowania zespół spisowy pobiera od przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.
§ 5. Osoby powołane w skład zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.
§ 6. Nadzór nad organizacją i przebiegiem inwentaryzacji powierzam przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.
§ 7. Traci moc Zarządzenia nr 175/2018 Burmistrza Łasku z dnia 30.07.2018 r. w sprawie powołania stałego zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (okolicznościowej).
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 147/2022 Burmistrza Łasku z dnia 27-05-2022 w sprawie powołania stałego zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (okolicznościowej).pdf (169,86KB)