Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Łask odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości położonej w Łasku będącej własnością osoby fizycznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie, na czas nieokreślony na rzecz Gminy Łask, odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości położonej w Łasku, obręb 13 oznaczonej numerem działki 84/2 będącej własnością osoby fizycznej. § 2. Zakres służebności, o której mowa w § 1 obejmuje pas o długości ok 250 m i szerokości ok. 6 m, zlokalizowany wzdłuż granicy działki nr 84/2 obręb 13 zgodnie z załącznikiem graficznym załączonym do niniejszej uchwały. Na działce nr 84/2 została wybudowana sieć kanalizacji deszczowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Przemysłowej w Łasku. § 3. W zakresie, o którym mowa w § 2, służebność będzie obejmowała nieograniczoną, swobodną i całodobową możliwość dostępu, przechodu i przejazdu wraz z niezbędnym sprzętem, w celu obsługi sieci kanalizacji deszczowej, eksploatacji, konserwacji, naprawy, remontu oraz modernizacji. § 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/374/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Łask odpłatnej służebności gruntowej na części nieruchomości położonej w Łasku będącej własnością osoby fizycznej. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Łask odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości położonej w Łasku będącej własnością osoby fizycznej.pdf (393,31KB)

DOCXZałącznik nr 1 VIII/71/2019.docx (348,67KB)