Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

24.06.2022 Oferta na zakup i dostawę sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z Gminy Łask

Gmina Łask

Zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę  sprzętu dla  jednostek ochotniczych straży pożarnych z Gminy Łask

I.    Numer postępowania: BO.5543.2.2022

Zamówienie o wartości poniżej 30 000,00 euro. Postępowanie prowadzone 
będzie zgodnie z Zarządzeniem NR 306/2020 Burmistrza Łasku z dnia 21 grudnia 2020 r.   w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości większej niż 20 000 zł. i mniejszej niż 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Łasku. 

II.    Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu:  
             - sprzęt ochrony osobistej strażaka ratownika (A)
             - sprzęt przeciwpożarowy (B)
dla jednostek OSP z terenu Gminy Łask w ramach zadania ,,Zakup i dostawa sprzętu ochrony osobistej strażaka ratownika i sprzętu przeciwpożarowego''
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (zgodnie z podziałem A,B)

Wykaz sprzętu - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
III.    Warunki udziału w postępowaniu:
             1. Przedstawienie oferty podpisanej przez osobę upoważnioną do 
                  reprezentowania firmy.
              2. Upoważnienie do reprezentowania firmy.
              3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wykonania umowy 
                  Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
              4. Podpisanie umowy w terminie wyznaczonym przez ,,Zamawiającego''.

IV.    Kryteria oceny oferty: cena 100% 

V.    Zamawiający realizację zamówienia przewiduje w dwóch terminach: 
             1. Pierwszy termin realizacji do 30 lipca 2022 r. zakup sześciu kompletów  
                 sprzętu (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego):                   
              a) ubrania specjalne 2- częściowe x 6
              b) hełmy strażackie  x 6  
              c)  kominiarki strażackie x 6
              d)  rękawice strażackie x 6
               e) buty gumowe x 3, buty skórzane x 3
              2. Drugi termin realizacji  (pozostała część zamówienia A,B) do 30 sierpnia 2022 r.
              
VI.        Warunki płatności:  
                Zapłata należności dokonana  zostanie w formie przelewu na konto    
                ,,Wykonawcy'' wskazane  na fakturze w terminie 30 dni od daty wpływu 
               faktury do Urzędu Miejskiego w Łasku.
              ,,Wykonawca'' dostarcza sprzęt nie obciążając  kosztami zamawiającego.
VII.    Oferty należy składać do dnia 4 lipca 2022 r. do godziny 12:00 w 
             Urzędzie Miejskim w Łasku ul. Warszawska 14, 98-100 Łask w Biurze 
             Obsługi Interesanta.
VIII.       Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną   
             do reprezentowania firmy
IX.         Oferta ma zostać złożona w zaklejonej kopercie z adresem zamawiającego z 
              podanym numerem sprawy BO.5543.2.2022, nazwą firmy oraz adresem 
              jej siedziby z dopiskiem ,, Oferta zakupu i dostawy sprzętu dla jednostek OSP z Gminy 
              Łask''.
X.        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 lipca 2022 r. o godzinie 12:15 w 
              pokoju 71, III piętro w Urzędzie Miejskim w Łasku.
XI.     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
            wybranego Wykonawcę oraz zamieści zawiadomienie o wyborze oferty na 
            stronie internetowej Zamawiającego www.lask.pl
            Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Danuta Rychlik 
             Inspektor w Zespole Bezpieczeństwa Obywateli UM w Łasku
             tel. 43 676 83 71 e-mail: d.rychlik@lask.pl

XII.       Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania brakiem wyboru oferty w
              przypadku:
              - niewystarczających środków do realizacji zamówienia;
              - zmianę zapotrzebowania.


Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek
 

 

Załączniki:

DOCX  Formularz ofertowy (22,74KB)
DOCX  Wykaz wybranego sprzętu z terminem dostawy do 30 lipca 2022 r. (14,35KB)
DOCX  Wzór umowy (21,75KB)
DOCX  Oświadczenie o spełnieniu warunków (18,12KB)

DOCXZmiana do zapytania ofertowego.docx (12,92KB)

PDF  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (225,05KB)