Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/585/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1078) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z uchwałą Nr XXXII/419/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask, stwierdzając, iż zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów przyjętego uchwałą Nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 1 sierpnia 2019 r. poz. 4333), w granicach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, zwaną dalej „planem”. 2. Plan obejmuje obszar w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały Nr XXXII/419/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask.
3. Plan miejscowy obejmuje ustalenia zawarte w treści uchwały, stanowiące tekst planu oraz ustalenia zawarte w części graficznej planu.
4. Integralnymi częściami uchwały są:
1) część graficzna planu obejmująca rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3;
4) zbiory danych przestrzennych odnoszących się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, stanowiące załącznik nr 4.

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Łasku;
2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będącego przedmiotem niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Łasku;
3) rysunku planu – należy przez to rozumieć ustalenia graficzne przedstawione na mapie syt-wys. w skali 1:1000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy prawne zawarte w obowiązujących ustawach wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
5) obszarze – należy przez to rozumieć obszar w gminie Łask, objęty niniejszym planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu;
6) terenie – należy przez to rozumieć najmniejszą, wydzieloną liniami rozgraniczającymi, jednostkę ustaleń planu, oznaczoną symbolem literowym i cyfrowym, dla której ustalono przepisy prawa miejscowego, gdzie litera oznacza przeznaczenie, a cyfra – liczbę porządkową;
7) powierzchni zabudowy –należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej zajętą przez rzuty poziome wszystkich budynków w ich obrysie zewnętrznym, w przypadku urządzeń fotowoltaicznych montowanych bezpośrednio na gruncie należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej zajętą przez wszystkie panele fotowoltaiczne;
8) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku, mierzonych w zewnętrznym obrysie rzutów wszystkich budynków położonych na działce budowlanej, do powierzchni tej działki budowlanej, w przypadku urządzeń fotowoltaicznych montowanych bezpośrednio na gruncie należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zajętej przez te urządzenia do powierzchni działki budowlanej;
9) wysokość zabudowy – określoną w metrach wysokość obiektu budowlanego mierzoną od najniższego poziomu terenu w miejscu jego lokalizacji do najwyższego punktu jego konstrukcji, a dla budynków – do najwyższego punktu dachu;
10) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, które dominuje na danym terenie;
11) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć dodatkowe przeznaczenie terenu nie kolidujące z jego funkcją podstawową i nie zmieniające generalnego charakteru zagospodarowania terenu;
12) nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu linia określająca część działki budowlanej, na której możliwe jest lokalizowanie budynków, z zakazem jej przekraczania, który nie dotyczy:
a) elementów wejścia do budynku, takich jak: schody, pochylnia, podest, rampa, zadaszenie,

b) elementów nadwieszeń, takich jak: łącznik, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu,

c) tarasów, werand i ogrodów zimowych,

d) podziemnych części budynku i urządzeń budowlanych związanych z budynkiem,

e) instalacji artystycznych;


13) podziale działki budowlanej – należy przez to rozumieć podział geodezyjny działki budowlanej, w wyniku którego każda z nowo powstałych działek będzie spełniała warunki działki budowlanej;
14) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia nieprzekraczającym 12°;
15) poddaszu użytkowym - należy przez to rozumieć poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, stanowiące kondygnację w rozumieniu przepisów odrębnych;
16) liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych budynku;
17) wymagania parkingowe – to wymagana liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych, które należy zapewnić na terenie działki budowlanej, przylegającej do drogi dojazdowej lub w inny sposób określony w ustaleniach szczegółowych;
18) miejscu parkingowym – należy przez to rozumieć miejsce postojowe lub garażowe;
19) usługach – należy przez to rozumieć prowadzenie działalności usługowej na rzecz osób i firm, w tym szczególnie handel o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m² i rzemiosło, z wyłączeniem produkcji;
20) strefie ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV – należy przez to rozumieć pas terenu wyznaczony wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej, który jest wyznaczony na rysunku planu i w którym do czasu skablowania lub przełożenia tej linii obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów zgodne z ustaleniami planu.

§ 3. 1. Plan wyznacza tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym: 1) oznaczone symbolami 1U/MN, 2U/MN, 3U/MN – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej;
2) oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW - tereny dróg wewnętrznych.

§ 4. W planie ustala się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
5) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
6) szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości;
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;
8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
9) stawki procentowe stanowiące podstawę ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

§ 5. Z powodu braku okoliczności faktycznie uzasadniających dokonanie takich ustaleń, w planie nie ustala:
1) zasad kształtowania krajobrazu;
2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granica obszaru objętego planem;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
4) granica obszaru ograniczonego użytkowania – podobszar „B” od lotniska wojskowego "Łask";
5) strefa ochronna istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV;
6) barwne oznaczenia graficzne dotyczące przeznaczenie terenów.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny. Są to:
1) granice terenów zmeliorowanych;
2) przebieg istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV;
3) linie wymiarowania (wymiar podany w metrach).

Rozdział 2.Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny oróżnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
§ 7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U/MN, 2U/MN, 3U/MN ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym lub w budynku wolnostojącym,

b) zabudowa usługowa realizowana bez funkcji mieszkaniowej,

c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana bez funkcji usługowej;


2) forma budynków mieszkalnych wolnostojąca lub w zabudowie bliźniaczej;
3) realizację budynków o funkcjach zgodnych z przeznaczeniem podstawowym, z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi, budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi np. wiaty, altany, terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi, urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej;
5) zakaz prowadzenia gospodarczej działalności usługowej obejmującej gromadzenie na placu surowców i materiałów gotowych wraz z materiałami opałowymi i sypkimi włącznie, a także składowanie na placu zużytych części samochodowych (szroty);
6) dopuszczenie zachowania obiektów budowlanych w ich istniejącej formie i z obecną funkcją.

§ 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: drogi wewnętrzne;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty i urządzenia związane z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego,

b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona;


3) bezpośrednią obsługę przyległych terenów.

Rozdział 3.Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu
§ 9. W zakresie kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania na terenie 1U/MN, 2U/MN, 3U/MN ustala się: 1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, usługowych i mieszkalnych jednorodzinnych wraz z częścią usługową ustala się:
a) wysokość budynków nie większą niż 12,0 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 3, w tym ostatnią dopuszcza się jako poddasze użytkowe;


2) dla budynków gospodarczych, garażowych, obiektów budowlanych np. wiat i altan ustala się:
a) wysokość budynków i obiektów budowlanych nie większą niż 6,0 m,

b) nie więcej niż 1 kondygnację nadziemną;


3) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50 % powierzchni działki budowlanej;
4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20 % powierzchni działki budowlanej;
5) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 2,0;
6) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 0,01;
7) kształtowanie geometrii dachów: płaskie oraz jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º;
8) dopuszcza się utrzymanie geometrii dachów budynków istniejacych;
9) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przebiegiem i wymiarowaniem określonym na rysunku planu;
10) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z §16;
11) obsługa komunikacyjna z terenów przyległych dróg publicznych, istniejących dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 1KDW, 2KDW oraz dojazdów wydzielonych w trakcie podziałów;
12) budynki lub części budynków pełniących funkcje użyteczności publicznej nakazuje się realizować z uwzględnieniem ich przystosowania i zagospodarowania terenu do korzystania przez osoby starsze, niepełnosprawne i kierujące wózkami - zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych;
13) budynki lub części budynków pełniących funkcje mieszkaniowe, położone w obszarze ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego „Łask” – podobszar B, zgodnie z rysunkiem planu, nakazuje się realizować zgodnie z przepisami dotyczącymi ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego "Łask".

§ 10. Parametry i zasady zagospodarowania terenów dróg:
1) dla terenu dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 1KDW, 2KDW ustala się:
a) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDW, szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m, z narożnymi ścięciami linii rozgraniczających min. 5,0 m na 5,0 m - zgodnie z rysunkiem planu,

b) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDW, szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m z narożnymi ścięciami linii rozgraniczających min. 5,0 m na 5,0 m oraz z poszerzeniem na plac do zawracania samochodów o wymiarach 15,0 m na 20,0 m – zgodnie z szerokością działki.


Rozdział 4.
§ 11. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) zachowanie wyznaczonej na danym terenie funkcji;
2) obowiązek lokalizacji zabudowy zgodnie z ustalonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
3) ustala się minimalne odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy:
a) 8 metrów od drogi wojewódzkiej (droga poza rysunkiem planu),

b) 6 metrów od dróg klasy dojazdowej (drogi poza rysunkiem planu),

c) 4 metrów od dróg wewnętrznych (KDW);


4) dopuszcza się lokalizację budynków w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej lub bezpośrednio przy tej granicy, w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy;
5) zachowanie określonych wskaźników intensywności zabudowy i wskaźników powierzchni biologicznie czynnej;
6) działki nie posiadające cech działki budowlanej należy funkcjonalnie połączyć i wspólnie zagospodarować z przylegającą działką budowlaną posiadającą dostęp do drogi, z której odbywać ma się obsługa komunikacyjna;
7) przy nadbudowie lub rozbudowie należy stosować zasady kształtowania formy architektonicznej jak dla nowej zabudowy, dopuszcza się stosowanie rodzaju dachu (kąt nachylenia i sposób kształtowania połaci) występującego w istniejącej części budynku;
8) dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących zamierzeniu inwestycyjnemu (nie wyodrębnionych na rysunku planu), takich jak:
a) powierzchnie dróg wewnętrznych,

b) powierzchnie postojowe,

c) parkingi i garaże,

d) budynki gospodarcze,

e) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

f) zieleń;


9) na obszarze objętym planem nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z czym plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie.

Rozdział 5.
§ 12. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:
1) możliwość zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków komunalnych oraz wód opadowych przez wykorzystanie sieci infrastruktury technicznej istniejącej i projektowanej wzdłuż ciągów komunikacyjnych oznaczonych symbolami: 1KDW, 2KDW oraz wzdłuż dróg wewnętrznych nie pokazanych na rysunku planu; 2) możliwość zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków komunalnych i wód opadowych przez wykorzystanie sieci infrastruktury technicznej znajdujących się poza obszarem objętym planem;
3) dopuszczenie retencjonowania wód opadowych, które powinny być rozprowadzone po gruncie w ramach własnej nieruchomości;
4) obowiązek stosowania rozwiązań mających na celu minimalizację oraz zapobieganie uciążliwości spowodowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w celu ochrony powietrza atmosferycznego, gleb, wód gruntowych oraz klimatu akustycznego;
5) obowiązek zachowania jakości środowiska na granicy działki budowlanej, do której inwestor posiada tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich;
6) dla terenów oznaczonych symbolami 1U/MN, 2U/MN, 3U/MN przyjmuje się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowo - usługowej; 7) zakaz gromadzenia odpadów na terenie działek poza pojemnikami na odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) na terenach objętych planem zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony środowiska, z zastrzeżeniem pkt 10 i 11;
9) na terenach objętych planem dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których odstąpiono od sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko z zastrzeżeniem pkt 11 i 12;
10) ustalenia, o których mowa w pkt 10 i 11, nie dotyczą inwestycji realizujących cele publiczne, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, w tym również telekomunikacji i łączności publicznej, melioracji, terenów obsługi komunikacji (tereny 1KDW, 2KDW ), oraz inwestycji realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa; 11) zakazuje się magazynowania odpadów oraz lokalizacji inwestycji i zagospodarowania terenów dla prowadzenia działalności w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem ich bieżącego gromadzenia zgodnego z użytkowaniem terenów określonych planem;
12) zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii;
13) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych;
14) ustala się obowiązek zachowania i utrzymania drożności rowów oraz urządzeń melioracji wodnych (w tym nie figurujących w ewidencji wód) z możliwością ich przebudowy w sposób zapewniający ich prawidłowe funkcjonowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi;
15) nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 6.
§ 13. 1. Ustala się nakaz zachowania odległości od istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi i pozostałymi ustaleniami planu.
2. Ustala się ograniczenia w lokalizowaniu budynków od granicy lasu zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego.
3. W obrębie strefy ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wyznaczonej w odległości po 7,5 m od osi tej linii:
1) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
2) zakaz wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej.

4. Obowiązuje postępowanie wynikające z przepisów odrębnych w przypadku realizacji obiektów i urządzeń o wysokości 50 m n.p.t. i wyższych, stanowiących przeszkody lotnicze.
5. Ustala się, zgodnie z rysunkiem planu, obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego „Łask” – podobszar B, ustanowiony ze względu na hałas lotniczy, którego granicę wewnętrzną wyznacza izofona 50 dB/noc, zewnętrzną wyznacza izofona 45 dB/noc, w której obowiązuje zakaz tworzenia stref ochronnych „A" uzdrowisk oraz obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące szpitali, domów opieki społecznej, obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. Obowiązek zachowania i utrzymania urządzeń melioracji wodnych z możliwością ich przebudowy w sposób zapewniający ich prawidłowe funkcjonowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi. Na właścicielach gruntów przyległych do rowów spoczywa obowiązek zapewnienia dostępu do rowów w celach konserwacji i wykonania czynności zapewniających swobodny odpływ wód.

Rozdział 7.
§ 14. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
1) brak wskazania nieruchomości objętych obowiązkiem przeprowadzenia scalenia i podziału;
2) możliwość przeprowadzenia scalenia a następnie podziału nieruchomości z zachowaniem regulacji wynikających z przepisów odrębnych oraz z zachowaniem parametrów nowo powstałych działek jak dla działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów z uwzględnieniem następujących wskaźników:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
1 800 m 2 – dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z częścią usługową,


b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej:
1 20 m – dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z częścią usługową.2. Ustalone w ust. 1 zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości nie dotyczą wydzieleń pod drogi, sieci infrastruktury technicznej oraz podziałów powstających w wyniku regulacji stanu prawnego, których celem jest poprawa warunków istniejącego zagospodarowania.
3. Kąt położenia granic działek, o których mowa w ust. 1 w stosunku do linii rozgraniczającej z drogą publiczną lub drogą wewnętrzną, z których ustalono obsługę komunikacyjną, powinien wynosić 90°, z dopuszczeniem odstępstwa o nie więcej niż 20°.

Rozdział 8.
§ 15. 1. Określenie układu komunikacyjnego wraz z parametrami oraz klasyfikacją dróg:
1) ustala się zasadę obsługi obszaru planu poprzez system istniejących i projektowanych dróg, zgodnie z rysunkiem i ustaleniami planu;
2) jako podstawową sieć publicznej komunikacji drogowej, służącą do powiązania z zewnętrznym, ponadlokalnym układem komunikacyjnym ustala się tereny drogi wojewódzkiej i dróg publicznych klasy dojazdowej położone poza granicami planu;
3) dostęp do dróg publicznych dla istniejących i nowo wydzielanych działek budowlanych należy realizować z:
a) dróg oznaczonych symbolami: 1KDW, 2KDW,
b) istniejących dróg publicznych znajdujących się poza obszarem objętym planem,

c) istniejących dróg wewnętrznych znajdujących się poza obszarem objętym planem,

d) dojść i dojazdów wydzielonych w trakcie podziałów.


2. Parametry dróg, w tym ich szerokość w liniach rozgraniczających, zostały wskazane na rysunku planu i opisane w tekście w §10. niniejszej uchwały.
3. Budowa dróg wewnętrznych niewyznaczonych na rysunku planu w granicach terenów przeznaczonych na cele zabudowy i służących obsłudze komunikacyjnej tych terenów o szerokości pasa drogi – minimum 5 m, z zastrzeżeniem wymagań wynikających z przepisów odrębnych z zakresu budownictwa.

§ 16. Ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:
1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym przeznaczeniom terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:
a) dla mieszkań w budynkach mieszkalnych lub mieszkalno–usługowych:
1 1 miejsce parkingowe na każde mieszkanie,b) 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 50 m 2 powierzchni użytkowej usług,
c) minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;


2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt. 1 należy sytuować w terenie działek związanych z poszczególnymi obiektami lub jako zbiorcze w wydzielonych strefach parkowania;
3) miejsca do parkowania należy realizować jako parkingi naziemne i/lub w budynkach garażowych.

Rozdział 9.
§ 17. 1. Ustala się zaopatrzenie terenów w media techniczne poprzez istniejący i rozbudowywany oraz projektowany system uzbrojenia.
2. W przypadku kolizji istniejącej infrastruktury technicznej z planowanym zagospodarowaniem terenu – możliwa przebudowa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami norm branżowych.
3. Lokalizację sieci infrastruktury technicznej ustala się w obrębie terenów przeznaczonych pod komunikację.
4. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg, pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem.

§ 18. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) obowiązek zaopatrzenia terenów w wodę z gminnej sieci wodociągowej, w oparciu o sieć istniejącą i projektowaną rozbudowę sieci wodociągowej stosowanie do potrzeb lokalnych;
2) przy rozbudowie i budowie wodociągów obowiązek uwzględnienia przepisów odrębnych, w tym z dziedziny ochrony przeciwpożarowej;
3) dopuszcza się uzupełnienie zapotrzebowania na wodę z ujęć indywidualnych – zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) dopuszcza się uzupełnienie zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych ze źródeł lokalnych w tym z lokalnych zbiorników retencyjnych, w oparciu o przepisy odrębne.

§ 19. W zakresie odprowadzenia ścieków:
1) docelowo odprowadzanie ścieków komunalnych w systemie kanalizacji zbiorczej poprzez rozbudowę, istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej;
2) do czasu wyposażenia obszaru planu w sieć kanalizacyjną dopuszcza się odprowadzanie ścieków do atestowanych, szczelnych przydomowych i przyobiektowych zbiorników bezodpływowych do czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych, z obowiązkiem ich okresowego opróżniania zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi oraz tworzenia i utrzymywania otwartych zbiorników na ścieki.

§ 20. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:
1) stosować odprowadzanie wód opadowych z dachów poprzez indywidualne rozwiązanie, w tym na własny nieutwardzony teren;
2) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, po jej wybudowaniu;
3) ustala się obowiązek kształtowania powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem powierzchniowym wód opadowych i roztopowych na teren poza granicami działki;
4) oczyszczanie ścieków opadowych według przepisów odrębnych.

§ 21. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną:
1) zaopatrzenie z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych średniego napięcia SN 15 kV i niskiego napięcia nN, po rozbudowie o nowe stacje transformatorowe SN/nN;
2) dopuszczenie budowy wnętrzowych stacji transformatorowych 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy tej granicy;
3) w celu wyznaczenia działek dla stacji transformatorowych SN/NN nie obowiązują minimalne wielkości działki budowlanej oraz ustalenia określające prostopadłość i równoległość nowych granic podziału działki, przyjęte w ustaleniach szczegółowych dla terenów w zakresie podziału nieruchomości;
4) dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej, w tym w oparciu o energię odnawialną o mocy nieprzekraczającej 100 kW, przy czym produkcja energii tylko na potrzeby własne, bez możliwości sprzedaży;
5) dopuszcza się skablowanie istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV. W przypadku skablowania istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV zakazy w §13 ust. 3 pkt 1 i 2 nie obowiązują, obowiązują wówczas odległości od linii kablowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) dla noworealizowanych sieci elektroenergetycznych obowiązuje zastosowanie wyłącznie linii kablowych.

§ 22. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się następujące zasady:
1) do czasu doprowadzenia gazu przewodowego dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w gaz na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
2) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci gazowej;
3) możliwość lokalizowania zbiorników na gaz do celów grzewczych i technologicznych.

§ 23. W zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej:
1) ogrzewanie budynków indywidualne z zastosowaniem rozwiązań technicznych i mediów grzewczych nie powodujących wysokiej emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz nie pogarszających stanu środowiska naturalnego;
2) dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w energię cieplną i ciepłą wodę użytkową, w tym w oparciu o energię odnawialną, przy czym tylko na potrzeby własne, bez możliwości sprzedaży.

§ 24. Ustala się obsługę telekomunikacyjną:
1) bezpośrednią obsługę abonentów telefonicznych za pośrednictwem indywidualnych przyłączy;
2) zaopatrzenie w łącza telefoniczne będzie się odbywać z istniejącej i projektowanej sieci prowadzonej w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) możliwość zapewnienia łączności alarmowej dla ochrony mieszkańców w sytuacjach szczególnych.

§ 25. W zakresie gospodarki odpadami nakazuje się:
1) wstępne magazynowanie i selekcja odpadów na działce budowlanej w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia oraz odbiór i usuwanie zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki odpadami;
2) w przypadku powstawania odpadów niebezpiecznych należy je magazynować w wydzielonych miejscach oraz zapewnić odbiór zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki odpadami.

Rozdział 10.
§ 26. Dla terenów wyznaczonych w planie, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ustala się stawkę dla naliczenia opłat związanych z uchwaleniem miejscowego planu w wysokości, płatną w przypadku zbycia tej nieruchomości:
1) 10% dla terenów oznaczonych w planie symbolem U/MN.

Rozdział 11.
§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDFUchwała Nr XLVI/585/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask.pdf (6,09MB)

DOCXAkt_RCL XLVI/585/2022.docx (58,71KB)

DOCXUzasadnienie XLVI/585/2022.docx (12,03KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLVI/585/2022.docx (9,42MB)

DOCXZałącznik nr 2 XLVI/585/2022.docx (5,68KB)

DOCXZałącznik nr 3 XLVI/585/2022.docx (5,78KB)

GMLZałącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/585/2022.gml (24,02KB)