Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/576/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowtnej w Łasku za 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 . Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2021 Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku, ul. Polna 12, 98 - 100 Łask, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 7.497.647,68 zł, - rachunku zysków i strat wykazującego zysk w wysokości 223.221,92 zł. 2. Sprowozdanie finansowe za 2021 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat, bilansu oraz dodatkowej informacji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/576/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowtnej w Łasku za 2021 r..pdf (3,74MB)

PDFZalacznik1 XLVI/576/2022.pdf (3,47MB)