Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/578/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24, 218) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łask za rok 2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/578/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2021.pdf (315,89KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLVI/578/2022.docx (14,58KB)