Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/581/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2022-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655,1079), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/509/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2022-2035:
1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Postanawia się zaniechać realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 103153E Wrzeszczewice-Kiki" o którym mowa w poz. 1.3.2.16 załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/509/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2022 - 2035.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/581/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2022-2035.pdf (1,93MB)

DOCXZałącznik nr 1 XLVI/581/2022.docx (33,82KB)

DOCXZałącznik nr 2 XLVI/581/2022.docx (22,40KB)

DOCXZałącznik nr 3 XLVI/581/2022.docx (16,17KB)