Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/582/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 232.957,00 zł w związku z Umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 122/OW/PD/2022 w formie pożyczki i dotacji z dnia 16 maja 2022 r. dotyczącą projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie - Etap III". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi
1 § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , o kwotę 232.957,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 663.638,15 zł w związku z Umową o powierzenie grantu o numerze 5217/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z dnia 10 maja 2022 r. dotyczącą realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa
1 § 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 392.902,15 zł

2 § 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 270.736,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 649.002,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. dotyczącym środków części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1 § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 649.002,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 1.125.203,26 zł z tytułu Promesy nr 01/2021/3270/PolskiLad dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowiącej dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w turystyczno - rekreacyjnych miejscowościach Rokitnica i Aleksandrówek w Dolinie Rzeki Grabi". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia
1 § 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 1.125.203,26 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 25.713,00 zł w związku z przyznaniem odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku silnego wiatru dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łasku. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
1 § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 25.713,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 2.112,50 zł w związku z wpłatą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łasku na realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
1 § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, o kwotę 2.112,50 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 7. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 17.817,00 zł w związku z prognozowanym zwiększeniem dochodów Przedszkola Publicznego Nr 6 w Łasku w terminie 01.09.2022r. - 31.12.2022r., w związku z utworzeniem nowej grupy przedszkolnej. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 - Przedszkola
1 § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 4.587,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne


2 § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, o kwotę 13.230,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 8. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 8.500,00 zł w związku z przewidywanymi większymi wpływami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wyżej wymieniona kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie za miesiąc czerwiec 2022 r. wyżywienia dla dzieci przybyłych z terenu Ukrainy, które uczęszczają do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie naszej gminy lub gmin ościennych. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 851 - Ochrona zdrowia
w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o kwotę 8.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 9. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 3.000,00 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy na ul. Batorego w Łasku. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 3.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 10. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 14.745,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe
1 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 6.500,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze


2 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 250,00 zł

3 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 2.300,00 zł
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


4 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 350,00 zł

5 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 4.200,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


6 § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 1.145,00 zł


§ 11. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 11.000,00 zł w związku z uzyskaniem mniejszych wpływów niż zaplanowano z powodu przekazania nieodpłatnie auta służbowego marki Skoda Octavia dla ZKM w Łasku. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1 § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, o kwotę 11.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 12. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 3.097.150,77 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 1.332.000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łask"” , o kwotę 1.332.000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 7.783,62 zł
w grupie wydatków - W ydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwotę 392.902,15 zł
w tym: „Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa” , o kwotę 392.902,15 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 270.736,00 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwotę 270.736,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa” , o kwotę 270.736,00 zł
w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 6.700,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 15.000,00 zł
w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne
w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 131.000,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 39.400,00 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 50.000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Dotacja celowa dla OSP w Okupie na budowę budynku remizy strażackiej w Okupie Małym” , o kwotę 50.000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 170.600,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 27.825,50 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 255.000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza higieniczno - sanitarnego w Szkole Podstawowej w Okupie” , o kwotę 255.000,00 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 144.219,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 60.000,00 zł
w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 6.300,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 1.500,00 zł
w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania
w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 8.500,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 5.500,00 zł
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 6.600,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 3.690,00 zł
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 3.000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 140.000,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 1.145,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 17.749,50 zł
zadanie inwestycyjne - „Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych w sołectwie Sięganów” , o kwotę 17.749,50 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 13. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 65.462,86 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Administracja publiczna
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 45.462,86 zł
zadanie inwestycyjne - „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łasku” , o kwotę 5.462,86 zł
zadanie inwestycyjne - „Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łasku” , o kwotę 40.000,00 zł
w rozdziale 75095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 20.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 14. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok:
z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa
z rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 103.000,00 zł
z zadania inwestycyjnego - „Wykup gruntów i nieruchomości"” , kwotę 103.000,00 zł
do działu 600 - Transport i łączność
do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 103.000,00 zł
na zadanie inwestycyjne - „Wykup gruntów i nieruchomości pod budowę dróg publicznych” , kwotę 103.000,00 zł
z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
z grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 7.900,00 zł
do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
do rozdziału 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
do grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 7.900,00 zł
z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 4.000,00 zł
z rozdziału 90095 - Pozostała działalność
z grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 4.000,00 zł
do działu 500 - Handel
do rozdziału 50095 - Pozostała działalność
do grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 8.000,00 zł
z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90095 - Pozostała działalność
z grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 4.000,00 zł
do działu 926 - Kultura fizyczna
do rozdziału 92601 - Obiekty sportowe
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 4.000,00 zł
na zadanie inwestycyjne - „Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bałucz" , kwotę 4.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 15. Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2022 rok polegających na:
1 w sołectwie Bałucz - przeniesieniu środków z wydatków bieżących z zadania: "Zakup parasoli, stołów i ławek oraz wykonanie stołów i ławek do altany ogrodowej w Bałuczu" kwotę 4.000,00 zł (oraz zmianie nazwy zadania na: "Zakup parasoli, stołów i ławek do altany ogrodowej w Bałuczu") na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bałucz", kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.§ 16. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2022 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 300.000,00 zł, zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.000.000,00 zł oraz na zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.000.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2022 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 21.641.991,16 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 2 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 14.344.693,16 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 300.000,00 zł ora z przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.997.298,00 zł. § 17. W uchwale Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2022:
1) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 18.800.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. ”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 2 425 306,84 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 14 344 693,16 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł ”. ”;

§ 18. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 19. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 20. W uchwale budżetowej na rok 2022 Nr XXXVIII/510/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., Nr 11/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r., 23/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., Nr 48/2022 z dnia 10 lutego 2022 r., Nr 60/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr 63/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 66/2021 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 76/2022 z dnia 16 marca 2022 r., Nr 81/2022 z dnia 21 marca 2022 r., Nr 90/2022 z dnia 31 marca, Nr 107/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr 114/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Nr 122/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr 133/2022 z dnia 11 maja 2022 r., Nr 139/2022 z dnia 19 maja 2022 r., Nr 152/2022 z dnia 31 maja 2022 r., Nr 159/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XL/527/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r., uchwałą Nr XLI/547/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 lutego 2022 r., uchwałą Nr XLII/549/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 marca 2022 r., uchwałą Nr XLIII/566/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Nr XLIV/571/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 maja 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13 i §14 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 21. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14 i § 15 i § 16 oraz w wyniku zmian dokonanych zarządzeniem Nr 153/2022 Burmistrza Lasku z dnia 31 maja 2022 r., nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 5 "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2022 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
5) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
6) Załącznik Nr 12 "Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 22. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2022.
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/582/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022.pdf (5,90MB)

DOCXZałącznik nr 0 XLVI/582/2022.docx (7,61KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLVI/582/2022.docx (14,49KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLVI/582/2022.docx (25,96KB)

DOCXZałącznik nr 2 XLVI/582/2022.docx (37,68KB)

DOCXZałącznik nr 3 XLVI/582/2022.docx (6,33KB)

DOCXZałącznik nr 4 XLVI/582/2022.docx (10,75KB)

DOCXZałącznik nr 5 XLVI/582/2022.docx (7,03KB)

DOCXZałącznik nr 6 XLVI/582/2022.docx (8,56KB)

DOCXZałącznik nr 7 XLVI/582/2022.docx (8,84KB)

DOCXZałącznik nr 8 XLVI/582/2022.docx (13,00KB)

DOCXZałącznik nr 9 XLVI/582/2022.docx (12,63KB)