Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/587/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łask dla fragmentu obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej Os. Przylesie w rejonie ulicy Jodłowej na południe od istniejącej szkoły podstawowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 14 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łask dla fragmentu obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej Os. Przylesie w rejonie ulicy Jodłowej na południe od istniejącej szkoły podstawowej, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/364/97 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 października 1997 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Sieradzkiego Nr 8 poz. 74 z dnia 8 grudnia 1997 r.
§ 2. 1. Przedmiotem zmiany, o której mowa w §1 będą zapisy tekstu planu dotyczące terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1M-U, w szczególności dotyczące lokalizacji budynków gospodarczych, garażowych, wiat i ogrodzeń.
2. Zmianie nie ulegnie rysunek planu - załącznik do uchwały Nr XXVI/364/97 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 października 1997 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/587/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łask dla fragmentu obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej Os. Przylesie w rejonie ul.pdf (167,15KB)