Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/590/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 zmieniająca uchwałę Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Łasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dzieckaw Żłobku Gminnym w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 429), zmienionej uchwałąNr XVIII/199/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r. (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 976) oraz uchwałą Nr XX/229/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 2584) w § 1 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
§ 1. 1. Ustala się opłatę miesięczną za pobyt dziecka w żłobku, ponoszoną przez rodzica (opiekuna prawnego) w wysokości 20% (w zaokrągleniu do pełnych złotych) minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodziw życie z dniem 1 września 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/590/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 zmieniająca uchwałę Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłob.pdf (164,92KB)