Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/591/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 zmieniająca uchwałę Nr XLIX/546/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 W uchwalem Nr XLIX/546/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 4174) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, pedagogów specjalnych”;
2) w § 1 dodaje się: pkt 6 o brzmieniu: „6) pedagog specjalny w wysokości 22 godziny.”.
2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/591/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 zmieniająca uchwałę Nr XLIX/546/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów szkolnych, psychologów, lo.pdf (166,13KB)