Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/593/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 zmieniająca uchwałę Nr XXII/282/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu oraz opłaty za korzystanie z toalet publicznych w Łasku przy ul. Szerokiej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalnej, Placu Szarych Szeregów oraz na Placu 11 Listopada

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/282/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu oraz opłaty za korzystanie z toalet publicznych w Łasku przy ul. Szerokiej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul.Szpitalnej, Placu Szarych Szeregów oraz na Placu 11 Listopada (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4351) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
§ 3. Ustala się opłatę za jednorazowe korzystanie z toalet publicznych położonych w Łasku w wysokości 2,00 zł (słownie dwa zł 00/100) ”;

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/593/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 zmieniająca uchwałę Nr XXII/282/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu oraz opłaty za korzystanie z toalet publicznych w Łasku przy ul. Szerokiej, ul. Marii.pdf (165,74KB)