Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/596/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Łaskiego Domu Kultury w Łasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Łaskiego Domu Kultury, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/540/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie nadania statutu Łaskiego Domu Kultury w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1137) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. ŁDK posiada Filie znajdujące się: 1) przy ul. Toruńskiej 1 w mieście Łask; 2) przy Placu 11 Listopada 1 w mieście Łask. ”;

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XL/540/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r. pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/596/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Łaskiego Domu Kultury w Łasku.pdf (163,84KB)