Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 175/2022 Burmistrza Łasku z dnia 11-07-2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2022 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 4, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079) oraz na podstawie § 14 Uchwały Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2022, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zaciąga się kredyt do wysokości 16.226.430,00 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści złote), w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo Zamówień Publicznych. 2. Kredyt do wysokości 13.801.123,16 zł ( słownie: trzynaście milionów osiemset jeden tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 16/100) zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2022 roku, w celu finansowania lub dofinansowania zadań inwestycyjnych: 1) "Budowa drogi gminnej nr 103162 we wsi Budy Stryjewskie" - 1.343.570,00 zł;
2) "Modernizacja Sali gimnastycznej i zaplecza higieniczni-sanitarnego w Szkole Podstawowej w Okupie" - 510.000,00 zł
3) "Przebudowa drogi gminnej nr 103166E w miejscowości Krzucz" - 515.000,00 zł
4) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Łasku" - 750.000,00 zł
5) "Przebudowa drogi gminnej nr 103325E w Ostrowie" - 1.513.555,00 zł
6) "Rozbudowa drogi gminnej nr 103203E wmiejscowości Podłaszcze - 2.100.000,00 zł
7) "Przebudowa drogi gminnej nr 103152E we Wrzeszczewicach Nowych - 1.127.300,00 zł
8) "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów" - 2.540.000,00 zł
9) "Przebudowa ul.Mikołaja Kopernika w Łasku - Kolumnie" - 466.220,70 zł
10) "Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach" - 570.000,00 zł
11) "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie - etap III" - 654.430,00 zł
12) "Przebudowa ulicy Prostokątnej w Łasku" - 200.000,00 zł
13) "Przebudowa dróg w Orchowie" - 75.000,00 zł
14) "Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łasku" - 130.000,00 zł
15) "Dotacja celowa dla OSP w Wiewiórczynie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego" - 249.914,86 zł
16) "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku" - 100.000,00 zł
17) "Przebudowa drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach" - 200.000,00 zł
18) "Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Gminie Łask" - 100.000,00 zł
19) "Budowa pomnika Jana Łaskiego w Łasku wraz zagospodarowaniem terenu" - 436.132,60 zł
20) "Wykup gruntów i nieruchomości" - 220.000,00 zł

3. Kredyt do wysokości 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. 4. Kredyt do wysokości 1.625.306,84 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześć złotych 84/100) zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 2. 1. Spłata kredytu nastąpi w latach 2026-2032. 2. Spłata w poszczególnych latach nastąpi wg. kwot:
2026 – 3.626.430,00 zł

2027 – 2.300.000,00 zł

2028 – 1.900.000,00 zł

2029 – 2.400.000,00 zł

2030 – 2.000.000,00 zł

2031 - 3.000.000,00 zł

2032 - 1.000.000,00 zł


§ 3. 1. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne oraz przychody Gminy Łask. 2. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Z-ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 175/2022 Burmistrza Łasku z dnia 11-07-2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2022 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowy.pdf (208,47KB)