Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 106, 107 obr. Okup Wielki, gmina Łask

OŚR.6220.3.2022                                                                                Łask, dn. 12.07.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania, że

 1. 12 lipca 2022 roku po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Schiedel Sp. z o.o.  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 106, 107 obr. Okup Wielki, gmina Łask Burmistrz Łasku wydał przedmiotową decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
 2. w toku prowadzonego postępowania Burmistrz Łasku uzyskał opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich
  w Sieradzu oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
 3. wskazuje się dzień publicznego ogłoszenia: 21.07.2022 r., a zawiadomienie uważa się
  za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji;
 4. z ww. decyzją oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i  Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu: 43 676 83 49;
 5. od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Łasku, w terminie 14 dni od jej doręczenia;
 6. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję,
  a z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

wz. Burmistrza

 

Lidia Sosnowska

Zastępca Burmistrza

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Łasku,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej UG Zduńska Wola,
 • na tablicy ogłoszeń  - budynek UM w Łasku,
 • na tablicy ogłoszeń  - budynek UG Zduńska Wola,
 • na tablicy ogłoszeń w pobliżu inwestycji.