Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII/604/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13-07-2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Wola Bałucka i Orchów Wesółka, gmina Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z uchwałą Nr XXXVIII/427/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Wola Bałucka i Orchów Wesółka, gmina Łask, stwierdzając, iż planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Wola Bałucka i Orchów Wesółka, gmina Łask w granicach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej „planem”. 2. Plan obejmuje obszar w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały Nr XXXVIII/427/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Wola Bałucka i Orchów Wesółka, gmina Łask.
3. Plan miejscowy obejmuje ustalenia zawarte w treści uchwały, stanowiące tekst planu oraz ustalenia zawarte w części graficznej planu.
4. Integralnymi częściami uchwały są:
1) część graficzna planu obejmująca rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3;
4) zbiory danych przestrzennych odnoszących się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Wola Bałucka i Orchów Wesółka, stanowiące załącznik nr 4.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Łasku;
2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będącego przedmiotem niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Łasku;
3) rysunku planu – należy przez to rozumieć ustalenia graficzne przedstawione na mapie syt-wys. w skali 1:1000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy prawne zawarte w obowiązujących ustawach wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
5) obszarze – należy przez to rozumieć obszar w gminie Łask, objęty niniejszym planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu;
6) terenie – należy przez to rozumieć najmniejszą, wydzieloną liniami rozgraniczającymi, jednostkę ustaleń planu, oznaczoną symbolem literowym i cyfrowym, dla której ustalono przepisy prawa miejscowego, gdzie litera oznacza przeznaczenie, a cyfra – liczbę porządkową;
7) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej zajętą przez rzuty poziome wszystkich budynków w ich obrysie zewnętrznym, w przypadku urządzeń fotowoltaicznych montowanych bezpośrednio na gruncie należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej zajętą przez wszystkie panele fotowoltaiczne;
8) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku, mierzonych w zewnętrznym obrysie rzutów wszystkich budynków położonych na działce budowlanej, do powierzchni tej działki budowlanej, w przypadku urządzeń fotowoltaicznych montowanych bezpośrednio na gruncie należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zajętej przez te urządzenia do powierzchni działki budowlanej;
9) wysokość zabudowy – określoną w metrach wysokość obiektu budowlanego mierzoną od najniższego poziomu terenu w miejscu jego lokalizacji do najwyższego punktu jego konstrukcji, a dla budynków – do najwyższego punktu dachu;
10) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, które dominuje na danym terenie;
11) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które można dopuścić na danym terenie w zakresie wyznaczonym dla ustaleń szczegółowych;
12) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć dodatkowe przeznaczenie terenu nie kolidujące z jego funkcją podstawową i nie zmieniające generalnego charakteru zagospodarowania terenu;
13) nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu linia określająca część działki budowlanej, na której możliwe jest lokalizowanie budynków, z zakazem jej przekraczania, który nie dotyczy:
a) elementów wejścia do budynku, takich jak: schody, pochylnia, podest, rampa, zadaszenie,

b) elementów nadwieszeń, takich jak: łącznik, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu,

c) tarasów, werand i ogrodów zimowych,

d) podziemnych części budynku i urządzeń budowlanych związanych z budynkiem,

e) instalacji artystycznych;


14) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia nieprzekraczającym 12°;
15) poddaszu użytkowym - należy przez to rozumieć poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, stanowiące kondygnację w rozumieniu przepisów odrębnych;
16) liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych budynku;
17) wymaganiach parkingowych – to wymagana liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych, które należy zapewnić na terenie działki budowlanej, przylegającej do drogi dojazdowej lub w inny sposób określony w ustaleniach szczegółowych;
18) miejscu parkingowym – należy przez to rozumieć miejsce postojowe lub garażowe;
19) strefie ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV – należy przez to rozumieć pas terenu wyznaczony wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej, który jest wyznaczony na rysunku planu i w którym do czasu skablowania lub przełożenia tej linii obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów zgodne z ustaleniami planu;
20) usługach – należy przez to rozumieć prowadzenie działalności usługowej na rzecz osób i firm, w tym szczególnie handel o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m² i rzemiosło, z wyłączeniem produkcji.

§ 3. Plan wyznacza tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym:
1) oznaczone symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych;
2) oznaczone symbolem 1U - tereny zabudowy usługowej;
3) oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R – tereny rolnicze;
4) oznaczone symbolami 1KDL, 2KDL – tereny dróg publicznych – lokalna;
5) oznaczone symbolem 1KDD – tereny dróg publicznych - dojazdowa;
6) oznaczone symbolem 1KDW – tereny dróg - wewnętrzna.

§ 4. W planie ustala się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;
9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
10) stawki procentowe stanowiące podstawę ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

§ 5. Z powodu braku okoliczności faktycznie uzasadniających dokonanie takich ustaleń, w planie nie ustala:
1) zasad kształtowania krajobrazu;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granica obszaru objętego planem;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
4) strefa ochronna istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV;
5) barwne oznaczenia graficzne dotyczące przeznaczenie terenów.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny. Są to:
1) granice terenów zmeliorowanych;
2) przebieg istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV;
3) ujęcie wody podziemnej o udokumentowanych zasobach;
4) orientacyjna granica stawu;
5) linie wymiarowania (wymiar podany w metrach).

Rozdział 2.Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny oróżnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
§ 7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi,

b) dla terenów oznaczonych symbolami 4RM, 6RM - wody stojące jako zachowanie istniejących stawów;


3) rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącej zabudowy zgodnie z zasadami określonymi w planie;
4) realizację budynków o funkcjach zgodnych z przeznaczeniem podstawowym oraz dopuszczalnym z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi, budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi np. wiaty, altany, gospodarskimi, terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi, urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej;
5) dopuszczenie zachowania obiektów budowlanych w ich istniejącej formie i z obecną funkcją;
6) obowiązuje zakaz prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskich o obsadzie powyżej 40 DJP.

§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa gospodarcza, garażowa, obiekty budowlane np. wiaty, altany;


3) realizację nowych budynków o funkcjach podstawowych z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi, budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi np. wiaty, altany, terenami zieleni, dojazdami, ciągami pieszymi, miejscami postojowymi, urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej;
4) rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącej zabudowy zgodnie z zasadami określonymi w planie;
5) dopuszczenie zachowania obiektów budowlanych w ich istniejącej formie i z obecną funkcją;
6) na terenie oznaczonym symbolem 1U znajdują się ujęcia wody podziemnej o udokumentowanych zasobach.

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren rolniczy;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) nowa zabudowa gospodarcza na potrzeby funkcji podstawowej o parametrach nie zaliczanych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

b) dla terenów oznaczonych symbolami 1R, 3R - wody stojące jako zachowanie istniejących stawów;


3) dopuszcza się:
a) budowę podziemnych sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi dot. ochrony gruntów rolnych i leśnych,

b) przebieg przewodów linii elektroenergetycznych,

c) przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej,

d) budowę dojazdów do pól i nieruchomości rolnych,

e) inwestycje, które nie wymagają uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.


§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 1KDL, 2KDL ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga publiczna klasy lokalnej;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty i urządzenia związane z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego,

b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona;


3) bezpośrednią obsługę przyległych terenów.

§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDD ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga publiczna klasy dojazdowej;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty i urządzenia związane z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego,

b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona;


3) bezpośrednią obsługę przyległych terenów.

§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDW ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga wewnętrzna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty i urządzenia związane z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego,

b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona;


3) bezpośrednią obsługę przyległych terenów.

Rozdział 3.Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu
§ 13. W zakresie kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania na terenach 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM ustala się: 1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
a) wysokość budynków nie większą niż 10 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 2, w tym ostatnią kondygnację dopuszcza się jako poddasze użytkowe;


2) dla budynków usługowych:
a) wysokość budynków nie większą niż 8 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 2, w tym ostatnią kondygnację dopuszcza się jako poddasze użytkowe;


3) dla budynków gospodarczych, garażowych, obiektów budowlanych np. wiat i altan ustala się:
a) wysokość budynków i obiektów budowlanych nie większą niż 7,0 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 2,

c) dopuszczenie garaży wbudowanych w zabudowę przeznaczoną na funkcję mieszkaniową;


4) dla budynków gospodarskich ustala się:
a) wysokość budynków i obiektów budowlanych nie większą niż 12,0 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 2;


5) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40% powierzchni działki budowlanej;
6) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki budowlanej;
7) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 0,6;
8) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 0,05;
9) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przebiegiem i wymiarowaniem określonym na rysunku planu;
10) kształtowanie geometrii dachów: płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º;
11) dopuszcza się utrzymanie geometrii dachów budynków istniejących;
12) podziały terenów są dopuszczalne na zasadach określonych w przepisach odrębnych dla gruntów rolnych;
13) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z §23;
14) obsługa komunikacyjna z dróg oznaczonych symbolami 1KDL, 2KDL, 1KDD, 1KDW.

§ 14. W zakresie kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania na terenie 1U, ustala się: 1) dla budynków usługowych ustala się:
a) wysokość budynków nie większą niż 9,0 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 2;


2) dla budynków gospodarczych, garażowych, obiektów budowlanych np. wiat i altan ustala się:
a) wysokość budynków i obiektów budowlanych nie większą niż 6,0 m,

b) nie więcej niż 1 kondygnację nadziemną;


3) powierzchnia zabudowy nie większa niż 20 % powierzchni działki budowlanej;
4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30 % powierzchni działki budowlanej;
5) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 0,3;
6) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 0,01;
7) kształtowanie geometrii dachów: płaskie oraz jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º;
8) dopuszcza się utrzymanie geometrii dachów budynków istniejacych;
9) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przebiegiem i wymiarowaniem określonym na rysunku planu;
10) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia - 600 m 2 ,
b) minimalna szerokość frontów - 12 m,

c) kąt nachylenia granic w stosunku do pasa drogowego - 90º z dopuszczeniem odstępstwa o nie wiecej niż 20º;


11) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z §23;
12) obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem 1KDL;
13) budynki lub części budynków pełniących funkcje użyteczności publicznej nakazuje się realizować z uwzględnieniem ich przystosowania i zagospodarowania terenu do korzystania przez osoby starsze, niepełnosprawne i kierujące wózkami - zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych.

§ 15. W zakresie kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania na terenach 1R, 2R, 3R ustala się: 1) parametry dla dopuszczalnej zabudowy gospodarczej:
a) powierzchnia zabudowy: maksymalnie 100 m 2 ,
b) wysokość: jedna kondygnacja, maksymalnie 4,5 m do kalenicy,

c) geometria dachów: wyłącznie dwuspadowe o kątach nachylenia połaci min. 15 0 ,
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie 2 % powierzchni działki budowlanej,

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 95 % powierzchni działki budowlanej,

f) maksymalna i minimalna intensywność zabudowy – w przedziale 0,1-0,2;


2) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przebiegiem i wymiarowaniem określonym na rysunku planu;
3) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości są dopuszczalne na zasadach określonych w przepisach odrębnych dla terenów użytkowanych rolniczo i przeznaczonych pod uprawy rolne;
4) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z §23;
5) obsługa komunikacyjna z dróg oznaczonych symbolami 1KDL, 2KDL, z drogi gminnej położonej poza granicą planu (działka nr ewid. 250/1 obręb Orchów).

§ 16. Parametry i zasady zagospodarowania terenów dróg:
1) dla terenu drogi publicznej – lokalnej, oznaczonej symbolami 1KDL, 2KDL ustala się: a) klasę L – lokalna,

b) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL, szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m, wraz z poszerzeniem zgodnym z szerokością działki nr ewid. 324/1 obręb Wola Bałucka,

c) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL, szerokość w liniach rozgraniczających 3,0 - 5,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

d) realizację oświetlenia ulicznego,

e) realizację co najmniej jednostronnego chodnika, przy czym dopuszczalne jest sytuowanie chodników bezpośrednio przy jezdni,

f) zagospodarowanie terenu i kształtowanie nawierzchni ulic i chodników w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niepełnosprawnym ruchowo;


2) dla terenu drogi publicznej - dojazdowej oznaczonej symbolem 1KDD ustala się: a) klasę D – dojazdowa,

b) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD, szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, z narożnymi ścięciami linii rozgraniczających min. 5,0 m na 5,0 m,

c) realizację oświetlenia ulicznego,

d) realizację co najmniej jednostronnego chodnika, przy czym dopuszczalne jest sytuowanie chodników bezpośrednio przy jezdni,

e) zagospodarowanie terenu i kształtowanie nawierzchni ulic i chodników w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niepełnosprawnym ruchowo;


3) dla terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 1KDW ustala się: a) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDW, szerokość w liniach rozgraniczających 3,0 m.


Rozdział 4.
§ 17. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) zachowanie wyznaczonej na danym terenie funkcji;
2) obowiązek lokalizacji zabudowy zgodnie z ustalonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
3) ustala się minimalne odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy:
a) 6 metrów od drogi klasy lokalnej (1KDL, 2KDL),

b) 6 metrów od drogi klasy dojazdowej (1KDD),

c) 4 i 6 metrów od drogi wewnętrznej (1KDW);


4) dopuszcza się lokalizację budynków w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej lub bezpośrednio przy tej granicy, w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy;
5) zachowanie określonych wskaźników intensywności zabudowy i wskaźników powierzchni biologicznie czynnej;
6) działki nie posiadające cech działki budowlanej należy funkcjonalnie połączyć i wspólnie zagospodarować z przylegającą działką budowlaną posiadającą dostęp do drogi, z której odbywać ma się obsługa komunikacyjna;
7) przy nadbudowie lub rozbudowie należy stosować zasady kształtowania formy architektonicznej jak dla nowej zabudowy, dopuszcza się stosowanie rodzaju dachu (kąt nachylenia i sposób kształtowania połaci) występującego w istniejącej części budynku;
8) istniejące budynki lub ich części, które znajdują się w obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi, podlegają rozbudowie z zachowaniem ustaleń nieprzekraczalnej linii zabudowy, nadbudowie, przebudowie lub remontowi w obrysie ścian zewnętrznych.

Rozdział 5.
§ 18. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:
1) możliwość zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków komunalnych oraz wód opadowych przez wykorzystanie sieci infrastruktury technicznej istniejącej i projektowanej wzdłuż ciągów komunikacyjnych oznaczonych symbolami: 1KDL, 2KDL, 1KDD, 1KDW ; 2) możliwość zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków komunalnych i wód opadowych przez wykorzystanie sieci infrastruktury technicznej znajdujących się poza obszarem objętym planem;
3) dopuszczenie retencjonowania wód opadowych, które powinny być rozprowadzone po gruncie w ramach własnej nieruchomości;
4) obowiązek stosowania rozwiązań mających na celu minimalizację oraz zapobieganie uciążliwości spowodowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w celu ochrony powietrza atmosferycznego, gleb, wód gruntowych oraz klimatu akustycznego;
5) obowiązek zachowania jakości środowiska na granicy działki budowlanej, do której inwestor posiada tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich;
6) dla terenów oznaczonych symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM przyjmuje się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów zabudowy zagrodowej; 7) zakaz gromadzenia odpadów na terenie działek poza pojemnikami na odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) na terenach objętych planem zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony środowiska, z zastrzeżeniem pkt 10 i 11;
9) na terenach objętych planem dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony środowiska z zastrzeżeniem pkt 11 oraz §9 pkt 2 lit. a;
10) ustalenia, o których mowa w pkt 10 i 11, nie dotyczą inwestycji realizujących cele publiczne, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, w tym również telekomunikacji i łączności publicznej, melioracji, terenów obsługi komunikacji (tereny 1KDL, 2KDL, 2KDD, 1KDW) oraz inwestycji realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa; 11) zakazuje się magazynowania odpadów oraz lokalizacji inwestycji i zagospodarowania terenów dla prowadzenia działalności w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem ich bieżącego gromadzenia zgodnego z użytkowaniem terenów określonych planem;
12) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych;
13) ustala się obowiązek zachowania i utrzymania drożności rowów oraz urządzeń melioracji wodnych (w tym nie figurujących w ewidencji wód) z możliwością ich przebudowy w sposób zapewniający ich prawidłowe funkcjonowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi;
14) każda działalność na obszarze planu nie może wpłynąć ujemnie i pogorszyć stanu Jednolitych Części Wód zarówno podziemnych jak i nadziemnych;
15) w projektowaniu i realizacji budynków i budowli – obowiązek uwzględniania możliwego wpływu warunków ekstremalnych zmieniającego się klimatu.

Rozdział 6.
§ 19. 1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z czym plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie.
2. Na obszarze objętym planem do przestrzeni publicznych zalicza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDL, 2KDL, 1KDD. 3. W przestrzeni publicznej, o której mowa w ust. 2 w obrębie terenu jednej drogi lub ciągu dróg ustala się:
1) uwzględnienie w przypadku budowy lub przebudowy układu drogowego rozwiązań przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne;
2) ujednolicenie koloru i materiału użytego do realizacji chodników oraz wjazdów na posesje;
3) w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 3 dopuszcza się realizację:
1) zieleni urządzonej;
2) miejsc parkingowych;
3) chodników;
4) ścieżek rowerowych.

Rozdział 7.
§ 20. 1. Ustala się nakaz zachowania odległości od istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi i pozostałymi ustaleniami planu.
2. W obrębie strefy ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wyznaczonej w odległości po 7,5 m od osi tej linii:
1) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
2) zakaz wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej.

3. Obowiązuje postępowanie wynikające z przepisów odrębnych w przypadku realizacji obiektów i urządzeń o wysokości 50 m n.p.t. i wyższych, stanowiących przeszkody lotnicze.
4. Obowiązek zachowania i utrzymania urządzeń melioracji wodnych z możliwością ich przebudowy w sposób zapewniający ich prawidłowe funkcjonowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi. Na właścicielach gruntów przyległych do rowów spoczywa obowiązek zapewnienia dostępu do rowów w celach konserwacji i wykonania czynności zapewniających swobodny odpływ wód.
5. Na terenie, na którym występują indywidualne ujęcia wód podziemnych o udokumentowanych zasobach – ujęcie należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się zanieczyszczeń z powierzchni. W przypadku rezygnacji z użytkowania studni – należy je zlikwidować zgodnie z przepisami odrębnymi na podstawie projektu geologicznego.

Rozdział 8.
§ 21. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
1) brak wskazania nieruchomości objętych obowiązkiem przeprowadzenia scalenia i podziału;
2) dopuszcza się możliwość przeprowadzenia scalenia, a następnie podziału nieruchomości z zachowaniem regulacji wynikających z przepisów odrębnych oraz z zachowaniem parametrów, określonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów oraz z uwzględnieniem warunku określonego w punkcie 3;
3) warunkiem wydzielenia nowych działek jest zapewnienie im dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrebnych tzn. bezpośredniego dostępu do tej drogi lub dostęp do niej poprzez drogi wewnętrzne o minimalnej szerokości 8,0 m oraz możliwości obsługi infrastrukturą techniczną;
4) ustalenia niniejszego paragrafu oraz ustalenia szczegółowe dla poszczegolnych terenów w zakresie parametrów nowych działek nie dotyczą podziałów dokonywanych w celu sytuowania urządzeń infrastruktury technicznej, wyznaczania linii rozgraniczajacych dróg, podziałów dokonywanych w celu regulacji stanu prawnego, poprawy istniejącego zagospodarowania oraz innych dokonywanych na podstawie przepisów odrębnych;
5) możliwość wydzielenia działek pod realizację takich obiektów i urzadzeń budolwanych jak stacje transformatorowe, przepompownie ścieków i inne urządzenia infrastrukturalne, z obowiazkiem posiadania przez nie dostępu do drogi publicznej - bezpośrednio lub za pośrednictwem drogi wewnętrznej.

Rozdział 9.
§ 22. 1. Określenie układu komunikacyjnego wraz z parametrami oraz klasyfikacją dróg:
1) ustala się zasadę obsługi obszaru planu poprzez system istniejących dróg, zgodnie z rysunkiem i ustaleniami planu;
2) jako podstawową sieć publicznej komunikacji drogowej, służącą do powiązania z zewnętrznym, ponadlokalnym układem komunikacyjnym ustala się tereny, wyznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone, zgodnie z rysunkiem planu, następującymi symbolami:
a) 1KDL – droga publiczna klasy lokalnej,
b) 2KDL – droga publiczna klasy lokalnej,
c) 1KDD – droga publiczna klasy dojazdowej;

3) dostęp do dróg dla istniejących i nowo wydzielanych działek budowlanych należy realizować z:
a) 1KDW - droga wewnętrzna,
d) dojść i dojazdów wydzielonych w trakcie podziałów.


2. Parametry dróg, w tym ich szerokość w liniach rozgraniczających, zostały wskazane na rysunku planu i opisane w tekście w §16 niniejszej uchwały.

§ 23. Ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:
1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym przeznaczeniom terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:
a) dla zabudowy zagrodowej:
1 minimum 1 miejsce parkingowe dla samochodu osobowego,b) minimum 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 50 m 2 powierzchni użytkowej usług,
c) minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;


2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1 należy sytuować w terenie działek związanych z poszczególnymi obiektami lub jako zbiorcze w wydzielonych strefach parkowania;
3) miejsca do parkowania należy realizować jako parkingi naziemne i/lub w budynkach garażowych.

Rozdział 10.
§ 24. 1. Ustala się zaopatrzenie terenów w media techniczne poprzez istniejący i rozbudowywany oraz projektowany system uzbrojenia.
2. W przypadku kolizji istniejącej infrastruktury technicznej z planowanym zagospodarowaniem terenu – możliwa przebudowa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami norm branżowych.
3. Lokalizację sieci infrastruktury technicznej ustala się w obrębie terenów przeznaczonych pod komunikację.
4. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg, pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem.

§ 25. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) obowiązek zaopatrzenia terenów w wodę z gminnej sieci wodociągowej, w oparciu o sieć istniejącą i projektowaną rozbudowę sieci wodociągowej stosowanie do potrzeb lokalnych;
2) przy rozbudowie i budowie wodociągów obowiązek uwzględnienia przepisów odrębnych, w tym z dziedziny ochrony przeciwpożarowej;
3) dopuszcza się uzupełnienie zapotrzebowania na wodę z ujęć indywidualnych – zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) dopuszcza się uzupełnienie zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych ze źródeł lokalnych w tym z lokalnych zbiorników retencyjnych, w oparciu o przepisy odrębne;

§ 26. W zakresie odprowadzenia ścieków:
1) docelowo odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez budowę gminnej sieci kanalizacyjnej;
2) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się indywidualne ekologiczne sposoby prowadzenia gospodarki ściekowej jako rozwiązanie tymczasowe (np. szczelne zbiorniki bezodpływowe, przydomowe lub przyobiektowe oczyszczalnie ścieków) spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;
3) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi oraz tworzenia i utrzymywania otwartych zbiorników na ścieki.

§ 27. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:
1) stosować odprowadzanie wód opadowych z dachów poprzez indywidualne rozwiązanie, w tym na własny nieutwardzony teren;
2) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, po jej wybudowaniu;
3) ustala się obowiązek kształtowania powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem powierzchniowym wód opadowych i roztopowych na teren poza granicami działki;
4) oczyszczanie ścieków opadowych według przepisów odrębnych.

§ 28. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych;
2) budowę, rozbudowę, przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić z uwzględnieniem następujących zasad:
a) dla noworealizowanych sieci elektroenergetycznych obowiązuje zastosowanie wyłącznie linii kablowych,

b) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na wydzielonych działkach, z możliwością dostępu do dróg publicznych. W przypadku lokalizacji nowej stacji transformatorowej 15/0,4kV dopuszcza się wydzielenie działki o wymiarach 3,0 x 2,0 m dla stacji słupowej lub 5,0 x 6,0 m dla stacji wnętrzowej. Lokalizacja stacji wynikająca z potrzeb podstawowych nie wymaga zmiany ustaleń planu;


3) w przypadku wystąpienia kolizji projektowanej zabudowy z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi, należy przewidzieć przebudowę tych linii na warunkach wynikających z przepisów odrębnych;
4) dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej, w tym w oparciu o energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW (z wyłączeniem elektrowni wiatrowych i biogazowni);
5) dla noworealizowanych sieci elektroenergetycznych obowiązuje zastosowanie wyłącznie linii kablowych.

§ 29. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się następujące zasady:
1) do czasu doprowadzenia gazu przewodowego dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w gaz na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
2) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci gazowej;
3) możliwość lokalizowania zbiorników na gaz do celów grzewczych i technologicznych.

§ 30. W zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej:
1) ogrzewanie budynków indywidualne z zastosowaniem rozwiązań technicznych i mediów grzewczych nie powodujących wysokiej emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz nie pogarszających stanu środowiska naturalnego;
2) dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w energie cieplną i ciepłą wodę użytkową, w tym w oparciu o energię odnawialną, przy czym tylko na potrzeby własne, bez możliwości sprzedaży.

§ 31. Ustala się obsługę telekomunikacyjną:
1) bezpośrednią obsługę abonentów telefonicznych za pośrednictwem indywidualnych przyłączy;
2) zaopatrzenie w łącza telefoniczne będzie się odbywać z istniejącej i projektowanej sieci prowadzonej w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) możliwość zapewnienia łączności alarmowej dla ochrony mieszkańców w sytuacjach szczególnych.

§ 32. W zakresie gospodarki odpadami nakazuje się:
1) wstępne magazynowanie i selekcja odpadów na działce budowlanej w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia oraz odbiór i usuwanie zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki odpadami.

Rozdział 11.
§ 33. Dla terenów wyznaczonych w planie, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ustala się stawkę dla naliczenia opłat związanych z uchwaleniem miejscowego planu w wysokości, płatną w przypadku zbycia tej nieruchomości:
1) 10% dla terenów oznaczonych w planie symbolem RM;
2) 10% dla zabudowy gospodarczej na terenach oznaczonych w planie symbolem R;
3) dla pozostałych terenów oraz dla gruntów będących własnością Gminy Łask stawki procentowej nie ustala się.

Rozdział 12.
§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

ZIPXUchwała Nr XLVII/604/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13-07-2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Wola Bałucka i Orchów Wesółka, gmina Łask.zipx (40,03MB)

DOCXAkt_RCL XLVII/604/2022.docx (51,33KB)

DOCXUzasadnienie XLVII/604/2022.docx (10,13KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLVII/604/2022.docx (15,74MB)

DOCXZałącznik nr 2 XLVII/604/2022.docx (5,71KB)

DOCXZałącznik nr 3 XLVII/604/2022.docx (6,13KB)

GMLZałącznik nr 4 XLVII/604/2022.gml (18,27KB)